Amintiri dragi din excursia la Iași, octombrie 2016: Palatul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa, Grӑdina Botanicӑ, Universitatea ,,Al. I. Cuza”, Mӑnӑstirea Hadâmbu

Doamna profesor Roxana Boca ne-a propus sӑ ne bucurӑm de toamnӑ la Iaṣi. Au acceptat invitaṭia un grup de elevi de la clasele a X-a C, a XI-a C si a XII-a C ṣi câṭiva profesori. Primul popas a fost la palatul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa.

Am petrecut o dimineaṭӑ însoritӑ, cu o bogӑṭie de flori de toamnӑ, în Grӑdina Botanicӑ.

Ȋn Sala Paşilor Pierduţi din Universitatea ,,Al. I. Cuza” – Iaşi, faimoasă pentru frumuseţea ei, ne-am bucurat de albastrul senin al picturilor murale ale lui Sabin Bălaşa ṣi am încercat sӑ pӑtrundem înṭelesul lor.