Asigurarea calităţii
QA 17

Numele furnizorului de EFP Grup Şcolar de Arte şi Meserii al Cooperaţiei Meşteşugăreşti „Spiru Haret”
Adresa furnizorului de EFP
telefon – fax – email
Str. Econom Cezărescu, nr. 47, sect 6, Bucureşti
Tel/Fax:316 61 95; 316 61 96
Perioada acestui raport de la 15.09.2007
zi/luna/an
până la 15.06.2008
zi/luna/an
Numele inspectorului inspectorul care raportează
Gabriela Lichiardopol
Semnătura inspectorului inspectorul care raportează
Data raportului Data vizitei de inspecţie de la 16.10.2008
zi/luna/an
până la 16.10.2008
zi/luna/an
Note 3 = punct tare (excelent)
2 = bine
1 = punct slab
Managementul calităţii Responsabilităţi ale managementului Managementul resurselor Proiectare şi dezvoltare Învăţare şi predare Evaluare şi certificare Măsurare şi analiză
Îmbunătăţire
Nota cu cea mai mare pondere 2 3 2 3 2 3 3
Nota generală 3
Numărul total de inspectori 2 Numărul total de arii curiculare 7
Numărul total de elevi 2414 Numărul total de programe de învăţare 19

Descriptori ai notelor:

3 = punct tare: performanţa depăşeşte cu mult norma obişnuită şi nivelul de performanţă aşteptat
2 = bine: performanţa îndeplineşte cerinţele minime; dar ar putea fi îmbunătăţită astfel încât să devină excelentă şi un punct tare
1 = punct slab: performanţa nu îndeplineşte cerinţele; există lipsuri grave, care trebuie abordate în planul de îmbunătăţire

Partea A: Rezumat

Secţiunea 1 – Informaţii privind furnizorul de EFP

Aceasta este o scurtă descriere a tipului şi activităţilor furnizorului EFP, a categoriilor de elevi cărora i se adresează şi a scopurile şi obiectivelor principale avute în vedere de furnizorul de EFP.

La această unitate de ÎPT învaţă 2414 elevi, cuprinşi în: 6 clase de liceu zi – ruta directă; 6 clase de liceu zi – ruta progresivă; 24 de clase – liceu frecvenţă redusă; 16 clase – şcoala postliceală; 5 clase – şcoala de maiştri; 15 clase – şcoala de arte şi meserii – nivel I (zi); 6 clase – şcoala de arte şi meserii – nivel I (seral); 8 clase – şcoala de arte şi meserii – nivel II (zi); 3 clase – şcoala de arte şi meserii – nivel II (seral).

Şcoala oferă pregatire prin :

 • liceu, zi, ruta directa – Filiera tehnologica, profil tehnic, calificarile profesionale-tehnician operator tehnica de calcul si tehnician mecatronist
 • liceu, zi, ruta directa – Filiera tehnologica, profil servicii, calificarea profesionala tehnician in activitati economice
 • liceu, zi, ruta progresiva – Filiera tehnologica, calificarile profesionale coafor stilist ; tehnician in gastronomie si organizator banqueting.
 • liceu cu frecventa redusa – Filiera tehologica, profil servicii, calificarea profesionala tehnician in activitati economice
 • liceu cu frecventa redusa – Filiera tehologica, profil tehnic, calificarea profesionala tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii
 • scoala de arte si meserii, cursuri de zi si seral – domeniul mecanic-calificarile profesionale Mecanic auto si Optician montator aparatura optico mecanica; domeniul Constructii si lucrari publice, calificarea lucrator finisor pentru constructii ; domeniul estetica si igiena corpului uman, calificarea frizer-coafor manichiurist-pedichiurist ; domeniul Turism si alimentatie, calificarile bucatar si ospatar
 • scoala postliceala – domeniul servicii, calificarile profesionala Stilist, Cosmetician, Tehnician maseur; domeniul constructii montaj, calificarea Maistru constructii civile, industriale si agricole; domeniul Transporturi, specializarea Maistru electromecanic auto; domeniul Mecanic, specializarea Tehnician Optometrist

De asemenea, şcoala oferă 27 de cursuri de calificare şi recalificare pentru adulţi.

Grupul Şcolar de Arte şi Meserii « Spiru Haret » din Bucureşti are un personal didactic format din 68 de persoane, din care 19 sunt cadre didactice titulare (5 titulari ai ISMB si14 titulari ai scolii), 31 suplinitori si 18 incadrati in regim de cumul si plata cu ora. Dintre acestia, 19 sunt ingineri, 34 profesori si 15 maistri instructori, personal didactic auxiliar -11 persoane şi personal nedidactic -25 de persoane.

Acest furnizor de EFP a utilizat în mod eficient fonduri din proiecte europene şi a modernizat sălile de clasă şi echipamentele. Este activ implicat în proiecte europene, parteneriate (agenti economici locali, cu firme de renume, unde elevii isi desfasoara practica). Şcoala colaborează de asemenea, cu Camera Mestesugarilor din Koblenz – Germania, pentru pregatirea elevilor in domeniul mecatronicii, cu Fundatia Robert Bosch din Germania, pentru scolarizarea a 50 de elevi institutionalizati si cu firma L’Oreal Professionnel, Grupul Raffel Pages si Fundatia Principesa Margareta a Romaniei, pentru pregatirea elevilor in domeniul estetica si ingrijirea corpului uman.

Şcoala participă la diverse competiţii, activităţi şi proiecte extra-curriculare. O practicare eficientă a activităţii de conducere şi a lucrului în echipă au dus la o analiză detaliată a cerinţelor referitoare la calitate şi la o identificare corespunzătoare a dovezilor. Acest furnizor face dovada unei înţelegeri a cerinţelor referitoare la calitate.

Pentru implementarea Principiilor calităţii 1-8, unitatea şcolară a elaborat Planul de acţiune al şcolii, ce cuprinde priorităţi, obiective, acţiuni pentru atingerea obiectivului, rezultate aşteptate, termene, responsabili, parteneri, costuri şi surse de finanţare şi au fost identificate următoarele priorităţi şi obiective:

 • Adaptarea ofertei educaţionale la cererea existentă pe piaţa muncii
 • Asigurarea de şanse egale privind accesul la învăţământ şi inserţia profesională a absolvenţilor
 • Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare
 • Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin asigurarea accesului la formarea continuă a personalului didactic şi nedidactic, în funcţie de nevoile identificate
 • Eficientizarea şi dezvoltarea activităţii de consiliere profesională a tinerilor
 • Promovarea învăţării centrate pe elev
 • Implementarea sistemului de asigurarea calităţii în activitatea şcolii
 • Eficientizarea relaţiilor parteneriale şi dezvoltarea de noi parteneriate
 • Integrarea europeană

Secţiunea 2 – Cât de eficient este furnizorul de EFP

Această secţiune evidenţiază principalele aspecte pozitive, precum şi principalele aspecte care necesită îmbunătăţire în ceea ce priveşte activitatea generală a furnizorului de EFP. Dacă organizaţia de EFP este considerată inadecvată, această secţiune va cuprinde o precizare în acest sens.

În şcoală există aviziere, puncte de informare, panouri care oglindesc activităţile desfăşurate de elevi împreună cu profesorii lor (unul are ca tema „calitatea”).

Membrii personalului sunt implicaţi în implementarea asigurării calităţii. Recomandările privind îmbunătăţirea calităţii sunt puse în practică şi sunt monitorizate din punct de vedere al eficacităţii lor, aşa cum a fost prevăzut în Planul de acţiune al şcolii 2007-2013 şi în Planul operaţional 2008-2009. Analiza activităţii desfăşurate se face regulat (analize SWOT pe catedre, rapoartele de autoevaluare elaborate la nivelul fiecărei catedre).

Activităţile de învăţare sunt structurate pentru a promova învăţarea individuală centrată pe elev, precum şi învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte. Cadrele didactice întocmesc un plan de predare, plan ce cuprinde temele, resursele şi evaluările ce vor fi folosite în predarea acelei teme.

Se realizează o analiză a progresului elevului. Elevii au portofolii personale care cuprind rezultatele activităţilor didactice din an şcolar.

Elevii sunt sprijiniţi în atingerea obiectivelor prevăzute, încep să fie conştienţi de propriile puncte tari şi puncte slabe, acţionează conform feedback-ului primit, negociază noi obiective de învăţare.

Performanţa este analizată pe baza indicatorilor interni şi externi, a ţintelor stabilite, ducând la stabilirea unor măsuri de îmbunătăţire. Rezultatele la concursuri şi examene sunt bune, iar statisticile privind destinaţia absolvenţilor demonstrează o îmbunătăţire de la an la an.

Comunicarea profesor-elev este bună.

Elevul se află în centrul tuturor activităţilor întreprinse. Elevii sunt conştienti de responsabilităţile care le revin pentru îmbunătăţirea calităţii, ei au sentimentul că opiniile lor sunt respectate şi că sugestiile lor de îmbunătăţire sunt puse în aplicare în situaţii adecvate.

Profesorii au arătat ca metodele de învăţare centrată pe elev au îmbunătăţit relaţia profesor-elev; elevii au atitudine mai deschisă, sunt mai încrezători şi au mai mult curaj să se exprime. Sunt implicaţi în activităţile de evaluare şi autoevaluare, lucru certificat de rezultatele diferitelor chestionare aplicate.

Aspecte pozitive:

 • Cadrele didactice din catedra tehnică sunt calificate, o parte din maiştrii instructori urmează cursuri de reconversie profesională
 • Există o strânsă colaborare cu comunitatea locală materializată în protocoale cu 22 de parteneri (UCECOM, ISMB, IS6, CCD, AMOFM, Fundatia ROBERT BOSCH, L’OREAL, FUNDATIA PRINCIPESA MARGARETA A ROMANIEI si alti parteneri prezentati in harta parteneriatului cu agentii economici..)
 • Diversitatea ofertei şcolare respectă cerinţele pieţei locale / regionale a muncii
 • Cadre didactice formate prin cursuri organizate de Phare TVET (elaborare de standarde de pregătire profesională, elaborare curriculum nivel 1, 2)
 • Organizaţia asigură o conducere şi un management caracterizate prin eficacitate în ceea ce priveşte calitatea şi dezvoltarea curriculum-ului şi învăţării;
 • Organizaţia este receptivă faţă de nevoile elevilor, agenţilor economici şi comunităţii;
 • Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii;
 • Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos şi care le oferă sprijin;
 • S-au obţinut donaţii şi sponsorizări de la 10 unităţi economice de profil sau fundaţii;
 • Profesorii stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii, cu ceilalti profesori, cu alţi membri ai personalului şi cu directorii;
 • Organizaţia utilizează procese eficace de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini elevii, performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată şi se stabilesc paşi în vederea îmbunătăţirii, prin asigurarea calităţii şi autoevaluare;
 • Conectare la Internet, bibliotecă bine dotată;
 • Majoritatea profesorilor şi-au canalizat activităţile pe îndeplinirea indicatorilor privind predarea şi învăţarea;
 • Experienţele pozitive ale unor catedre au fost extinse la nivelul întregului colectiv didactic;
 • S-au realizat activităţi de dezvoltare profesională continuă prin împărtăşirea exemplelor de bună practică;
 • Elevii au obţinut rezultate bune la olimpiadele interdisciplinare şi concursurile profesionale
 • Elevii au obţinut rezultate bune la examenele de certificare a competenţelor profesionale şi la examenul de bacalaureat (procentul de promovabilitate fiind de 94,40%).
Furnizorul de EFP este corespunzător
Vă rugăm ştergeţi ce nu corespunde.
Declaraţie:
Unitatea de ÎPT este corespunzătoare

Secţiunea 3 – Calitatea ofertei educaţionale pe arii curriculare

Este un rezumat al judecăţii generale formulate în legătură cu fiecare arie curriculură. Secţiunea cuprinde de asemenea scurte evaluări privind conducerea şi managementul, includerea educaţională şi socială şi serviciile de orientare şi sprijin; secţiunea conţine şi un paragraf care descrie aria de cuprindere a ofertei.

Deoarece inspecţia de validare a avut loc la începutul anului şcolar 2008-2009 nu s-au făcut observari ale lecţiilor. Au fost verificate documentele comisiilor metodice, portofoliile profesorilor, portofoliile elevilor , documentele CEAC etc

Se pot evidenţia următoarele aspecte:

 • cadrele didactice promovează egalitatea şanselor prin utilizarea strategiilor de diferenţiere
 • profesorii stabilesc relaţii bune cu elevii, colaborează eficient la nivelul comisiei metodice, împărtăşindu-şi exemplele de bună practică
 • proiectarea didactică este bine realizată, stabilindu-se corelări între conţinuturi, competenţe, activităţi de învăţare, evaluare
 • profesorii utilizează metode activ-participative, iar activităţile diferenţiate permit elevilor să aibă iniţiative şi să-şi dezvolte capacităţile şi abilităţile
 • evaluarea se realizează după criterii explicite, utilizându-se atât metode tradiţionale, cât şi metode alternative
 • în cadrul programelor extracurriculare desfăşurate la nivelul şcolii şi la nivel local, prin editarea de reviste şcolare, participarea la concursuri, elevii îşi dezvoltă potenţialul creativ, participă cu entuziasm la activităţi, obţinând rezultate deosebite

La nivelul ariei curriculare „Tehnologii” s-au identificat următoarele aspecte:

 • cadrele didactice au calificări corespunzătoare domeniilor/specializărilor existente în momentul de faţă, au cunoştinţe actualizate legate de disciplina de predare
 • existenţa parteneriatelor cu agenţii economici la care elevii îşi desfăşoară stagiile de practică
 • strategiile didactice sunt centrate pe elev
 • profesorii îi încurajează pe elevi să lucreze eficient pe cont propriu
 • în laboratoare şi ateliere există machete, panouri, panoplii realizate de elevi

Mapa fiecărei arii curriculare conţine Planul managerial, Planul de acţiune, componenţa catedrei şi responsabilităţile în cadrul catedrei, planificările anuale şi calendaristice, testele de evaluare iniţială, de evaluare predictivă (lipseşte însă interpretarea acestor teste), procese verbale ale întâlnirilor, referate, statistici referitoare la olimpiade, concursuri şcolare şi examene, strategii pentru favorizarea succesului şcolar, programul de pregătire suplimentară a elevilor.

Secţiunea 4 – Opiniile elevilor referitoare la furnizorul de EFP

Constatările succinte din această secţiune vor cuprinde atât aspectele din activitatea furnizorului de EFP de care elevii sunt mulţumiţi, cât şi acele aspecte care în opinia elevilor necesită îmbunătăţire.

Elevii manifestă o atitudine pozitivă, entuziastă faţă de activitatea oferită de unitatea de ÎPT, faţă de profesorii lor..

Elevii sunt pe deplin conştienţi de faptul că ei se află în centrul tuturor activităţilor întreprinse de această instituţie de învăţământ şi de faptul că munca în echipă şi responsabilităţile ce le revin conduc la îmbunătăţirea calităţii. Opiniile lor sunt respectate şi ascultate, iar sugestiile lor de îmbunătăţire sunt puse în aplicare în situaţiile în care aceste sugestii sunt adecvate. Ei au mai mult curaj să se exprime, sunt mai încrezători şi au o atitudine mai deschisă faţă de actul învăţării.

Elevilor le sunt puse la dispoziţie informaţii privind: profilul şi calificările obţinute în urma absolvirii claselor a IX-a şi a X-a SAM, anului de completare, claselor a XII-a şi a XIII-a ruta progresivă, cât şi în urma absolvirii ciclurilor liceului.

Sunt consultaţi în stabilirea cursurilor opţionale, aplicându-se chestionare privind preferinţele lor.

Partea B: Activitatea furnizorului de EFP în ansamblu

Secţiunea 1 – Calitatea educaţiei şi formării profesionale

Notare Puncte tari Puncte slabe
total 3 2 1
Scop şi plan
3 – Managementul resurselor
 • colectiv bine pregătit profesional, unit, deschis către nou, cu iniţiativă
 • cadre didactice calificate, implicate în propria pregătire şi dezvoltare profesională
 • diseminarea în şcoală a informaţiilor privind problematica AC şi instrumentele de AC
 • mediu şcolar sigur, favorabil dezvoltării
26 11 15 0
Scop şi plan
4 – Proiectare şi dezvoltare
 • paletă largă şi diversă de calificări, din domenii diferite, ce oferă şanse integrării absolvenţilor sau continuării studiilor
 • şcoala abordează activitatea didactică ţinând cont de principiul şanselor egale
 • colaborarea cu unităţi economice de profil pentru desfăşurarea practicii
 • parteneriatele cu comunitatea pe baza analizei de nevoi
17 14 3 0
Implementare
5 – Predare şi învăţare
 • ofertă educaţională atractivă
 • folosirea materialelor de învăţare elaborate în concepţie proprie în vederea învăţării prin paşi mici
 • programe insuficiente pentru responsabilizarea elevilor, atragerea spre activităţi de lucru în echipă, cu rezultate asupra atitudinii faţă de propria instruire
 • implicarea parţială a elevilor în evaluarea progresului
 • aplicare modestă a metodelor de ÎCE
 • colectarea sistematică şi riguroasă a datelor privind evoluţia elevilor după absolvire
 • desi urmeaza cursuri de perfectionare, nu toti profesorii aplica la clasa metode moderne de predare-invatare-evaluare.(sursa-inspectii efectuate de catre directorii scolii)
26 6 20 0
Implementare
6 – Evaluarea şi certificarea învăţării
 • rezultatele elevilor la bacalaureat, examene de certificare a competenţelor profesionale şi lingvistice, olimpiade şi concursuri
 • inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor, mai ales pentru calificările: ospătar, bucătar, coafor stilist, cosmetician
 • identificarea cerinţelor specifice de evaluare pentru clase / grupuri de elevi
 • monitorizarea progresului elevilor pe baza analizei rezultatelor elevilor
 • numarul insuficient de asistente la ore efectuate de directorii scolii. (sursa-fisele de asistenta ale directorilor)
15 8 7 0

Secţiunea 2 – Conducere şi management

Notare Puncte tari Puncte slabe
total 3 2 1
Metodologie
1 – Managementul calităţii
 • implicarea echipei de management în implementarea asigurării calităţii
 • calitatea programelor de învăţare asigurată de aplicarea politicilor şi procedurilor prevăzute de sistemul de asigurare a calităţii
 • implicarea directă şi activă în proiecte şi programe (naţionale, internaţionale), cu rezultate apreciate de parteneri
 • elaborarea de proceduri privind neconformitatea
 • validarea procedurilor interne elaborate prin diverse situaţii concrete de aplicare identificate
 • elaborarea procedurilor interne (scrise) pentru procesele fundamentale de la nivelul unităţii şcolare
14 5 9 0
Scop şi plan
2 – Responsabilităţi de management
 • comunicare bună între echipa managerială, CEAC, cadre didactice şi elevi
 • fonduri extrabugetare – resurse financiare prioritar direcţionate în scopul realizării obiectivelor programelor de învăţare
 • colectarea sistematică a informaţiilor privind nevoile şi aşteptările elevilor, părinţilor şi altor factori externi
20 11 9 0
7 – Măsurare şi analiză
 • implicarea echipei de management în procesul de autoevaluare
 • raportul de autoevaluare al catedrelor – suport al raportului de autoevaluare al şcolii
 • neimplicarea în procesul de implementare generalizată a AC la nivelul unităţii şcolare a tuturor compartimentelor funcţionale
 • colectarea regulată a feed-back-ului din partea elevilor şi a altor factori interesaţi
 • implicarea elevilor în procesul de autoevaluare
10 8 2 0
8– Îmbunătăţire
 • răspuns prompt al şcolii prin măsuri corective la acţiunile de îmbunătăţire specificate de organisme externe
 • tendinţele în timp privind performanţa demonstrază o îmbunătăţire continuă
 • monitorizarea şi evaluarea implementării planurilor de acţiune
 • elaborarea planurilor de imbunatatire pentru toate punctele slabe identificate
12 6 5 1

Partea C: Date privind performanţa

Tabelul 1 numărul total al elevilor înscrişi pe nivel, vârstă, sex, etnie, rezultate anterioare, deficienţe şi nevoi speciale

Tabelul 2 înscrieri pe program de formare, nivel, vârstă, sex, etnie, rezultate anterioare

Tabelul 3 rezumat al datelor privind retenţia şi rezultatele pentru ultimii trei ani

Tabelul 4 rezumat al datelor privind progresul pe tip de progres (inclusiv “abandonurile”)

Tabelul 5 rezumat al notelor acordate predării şi învăţării pe arie curriculară

Vă rugăm să introduceţi aici tabelele. Nu este nevoie să rescrieţi tabelele în cazul în care acestea sunt deja realizate cu ajutorul unui program de calculator specific şi sunt disponibile într-un format corespunzător.

Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, an şcolar 2007-2008:

Nr. Crt. Forma de invatamant Nr. clase Nr. elevi
TOTAL 89 2414
1 Scoala de Arte si Meserii– nivelul I/ ZI 15 402
2 Scoala de Arte si Meserii– nivelul I/ SERAL 6 93
3 Scoala de Arte si Meserii– nivelul II/ ZI 8 213
4 Scoala de Arte si Meserii– nivelul II/ SERAL 3 62
5 Liceu zi ruta directa 6 148
6 Liceu zi ruta progresiva 6 180
7 Liceu frecventa redusa 24 772
8 Scoala postliceala 16 444
9 Scoala de maistri 5 100

Distribuţia efectivelor de elevi, în anul şcolar 2007-2008 , în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare profesională

Nr. Crt. Forme de scolarizare / Calificarea profesionala / Specializarea Din care pe ani de studii
IX
sau An I
X
sau An II
XI XI
sem III
XII XII
SCOALA DE ARTE SI MESERII – TOTAL 150 230
SCOALA DE ARTE SI MESERII –
CURS DE ZI – TOTAL
98 179
1 Lucrator in mecanica de motoare 2 14
2 Lucrator in mecanica fina 11 11
3 Lucrator in constructii 6
4 Lucrator in alimentatie 25 52
5 Lucrator in estetica si igiena corpului omenesc 60 96
SCOALA DE ARTE SI MESERII –
CURS SERAL  – TOTAL
52 51
1 Lucrator in mecanica de motoare 6 18
2 Lucrator in mecanica fina 7 2
3 Lucrator in constructii
4 Lucrator in alimentatie 19 19
5 Lucrator in estetica si igiena corpului omenesc 20 12
SCOALA DE ARTE SI MESERI, AN DE COMPLETARE – TOTAL 247 48
SCOALA DE ARTE SI MESERII, AN DE COMPLETARE, CURS DE ZI  – TOTAL 204
1 Mecanic auto 18
2 Optician montator aparatura optico – mecanica 21
3 Constructii si lucrari publice 16
4 Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie publica 30
5 Bucatar 18
6 Frizer–coafor–manichiurist-pedichiurist 101
SCOALA DE ARTE SI MESERII, AN DE COMPLETARE, CURS SERAL  – TOTAL 43 48
1 Mecanic auto 7 10
2 Optician montator aparatura optico – mecanica 7
3 Constructii si lucrari publice
4 Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie publica 7 10
5 Bucatar 8
6 Frizer–coafor–manichiurist-pedichiurist 14 28
INVATAMANT LICEAL – TOTAL 64 76 228 475 377
INVATAMANT LICEAL, CURS DE ZI, TOTAL 30 15 44 57
1 Filiera tehnologica, profil servicii, specializarea economic
Tehnician in activitati economice
8 34
2 Filiera tehnologica, profil tehnic, specializarea electronica si automatizari
Tehnician operator tehnici de calcul
7 29 23
3 Filiera tehnologica, profil tehnic, specializarea mecanica
Tehnician mecatronist
15 15 15
LICEU ZI, CICLUL SUPERIOR CLASA a XII-a RUTA PROGRESIVA 135 117
1 Coafor stilist 66 63
2 Organizator banqueting 42 25
3 Tehnician in gastronomie 27 29
INVATAMANT LICEAL, FRECVENTA REDUSA – TOTAL 34 61 184 283 260
LICEU FRECVENTA REDUSA, CICLUL SUPERIOR CLASA a XII-a RUTA PROGRESIVA 32 50
1 Filiera tehnologica
Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii
32 50
INVATAMANT LICEAL, FRECVENTA REDUSA – TOTAL 34 61 184 251 210
1 Filiera tehnologica
Tehnician in activitati economice
34 61 184 251 210
SCOALA POSTLICEALA – TOTAL 137 202
1 Tehnician optometrist 102 167
2 Cosmetician 14 16
3 Stilist 15 19
4 Tehnician maseur 6
SCOALA DE MAISTRI – TOTAL 31 64
1 Maistru constructii civile, industriale si agricole 21 47
2 Maistru electromecanic auto 10 17
TOTAL GENERAL 382 572 475 48 475 377

Situatia la invatatura la sfarsitul anului 2007 – 2008

Nivel de invatamant Elevi inscrisi Elevi ramasi Elevi promovati Medii obtinute
5 – 6.99 7 – 8.99 9 – 10
SAM 770 723 705 – 97,51% 88 556 61
Scoala postliceala si de maistri 544 520 520 -100% 230 290
Liceu Zi 328 298 290 – 97,31 27 248 15
Frecventa redusa 772 756 730 – 96,56% 114 580 36

Rezultatele obtinute la examenul de absolvire si de bacalaureat in anul scolar 2007 – 2008

Forma de invatamant Nr. elevi prezenti Nr. elevi promovati Procent promovati Medii
6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 10
TOTAL 886 824 94,40% 108 62 66 178
SAM nivelul I 212 212 100%
SAM nivelul II 198 198 100%
Scoala postliceala 224 224 100% 15 43 166
Scoala de maistri 24 24 100% 6 7 11
Liceu 228 166 72% 108 41 16 1

PRINCIPIUL CALITĂŢII 1 – Metodologie: Managementul Calităţii

Sistemul de management al calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ NOTARE JUDECĂŢI ŞI DOVEZI
3 2 1
Total note 5 9
14 14 14
1.1 membrii managementului elaborează misiunea, viziunea şi valorile şi sunt modele ale unei culturi a excelenţei 3 La nivelul unităţii de învăţământ au fost elaborate PDI şi PAS care conţin clar definite: misiunea, viziunea, priorităţile,ţintele strategice, obiectivele şi politica în domeniul asigurării calităţii, precum şi documente specifice sistemului calităţii implementat. Proiect de dezvoltare institutionala pentru perioada 2004-2009;

 • Planul de actiune a scolii perioada 2007-2013;
 • Decizia de infiintare a Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii nr. 94/20.09.2007
 • Decizia de infiintare a Comitetului pentru evaluarea si asigurarea calitatii nr.102/06.12.2006
 • Proceduri si revizuire de proceduri;
 • Planul operational pentru comisia de asigurarea a calitatii
 • Raportul comisiei CEAC pentru anul scolar 2006-2007
 • Rapoarte de monitorizare
 • Planuri de îmbunatatire
 • Fise de observare a predarii- învatarii
1.2 valorile şi codurile de comportament sunt vizibile în practică 3 Este stabilită structura organizatorică şi sunt definite responsabilităţile în vederea implementării managementului calităţii, personalul şcolii fiind informat în legătură cu acestea în consiliile profesorale, şedinţele comisiilor metodice şi la avizierul comisiei pentru asigurarea calităţii.

 • Organigrama unitatii de învatamânt
 • Manualul de asigurare a calitatii
 • Fisele de post
 • Regulamentul de functionare al Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii si al Comitetului pentru evaluarea si asigurarea calitatii
 • Regulamentul intern dezbatut si aprobat in consiliul profesoral din data 14.09.2007
 • Procese verbale ale Consiliului Profesoral
 • Procese verbale ale comisiilor metodice
1.3 unui membru al echipei de management i-au fost încredinţate responsabilităţi în ceea ce priveşte asigurarea calităţii 3 A fost numit un membru al echipei manageriale care asigură coordonarea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

 • Decizia de infiintare a Comisiei pentru asigurarea calitatii nr.94/20.09.2007
 • Decizia de infiintare a Comitetului pentru evaluarea si asigurarea calitatii nr.102/06.12.2006
 • Procesele verbale ale comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii
 • Procesele verbale ale Consiliului de Administratie în care s-a aprobat componenta CEAC si COMAC
 • Responsabilitati cuprinse în regulamentul de functionare a comitetului si comisiei pentru asigurarea calitatii
1.4 membrii managementului se asigură că sistemul de management al calităţii al organizaţiei este dezvoltat, implementat şi continuu îmbunătăţit 2 Comisia pentru asigurarea calităţii se întruneşte lunar şi în urma evaluărilor, adaptează şi îmbunătăţeşte implementarea sistemului de asigurare a calităţii.

 • Proiectul de dezvoltare institutionala pentru perioada 2004- 2009
 • Planul de actiune a scolii perioada 2007-2013;
 • Planul managerial anual si semestrial
 • Planuri de îmbunatatire
 • Documente de evaluare- fise de observare
 • Procese verbale ale CEAC si COMAC
 • Standardele de calitate si descriptorii de performanta
 • Procese verbale ale Comisiei pentru evaluarea si asigurarea a calitatii
 • Raport de autoevaluare, intocmit de fiecare profesor
 • Materiale legate de asigurarea calitatii la avizier
1.5 toţi membrii personalului sunt implicaţi în implementarea asigurării calităţii 2 70 % din membrii personalului sunt implicaţi în procesul de implementare a sistemului calităţi; participarea majoritatii cadrelor didactice la cursuri de formare, seminarii de specialitate;

 • procesele verbale ale consiliului profesoral;
 • fise de observare a predarii- învatarii;
 • planuri de îmbunatatire;
 • fise de post pentru întregul personal;
 • fise de evaluare a personalului didactic auxiliar si nedidactic;
 • portofoliile cadrelor didactice;
 • portofoliile elevilor.
 • analiza activitatii compartimentelor si comisiilor, procese-verbale Consiliul de administratie, Consiliul profesoral
1.6 sistemul de asigurare a calităţii cuprinde formulări clare privind politicile, planurile strategice şi operaţionale, documente şi manuale ale calităţii 3 Documentaţia sistemului calităţii care a fost elaborată cuprinde formulări clare privind politica şi planurile strategice la nivelul unităţii de învăţământ.

 • Manual de asigurare a calitatii;
 • Declaratia de politici în domeniul asigurarii calitatii a directorului unitatii de învatamânt
 • Regulamentul de functionare al Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii
 • Regulamentul de functionare al Comitetului pentru evaluarea si asigurarea calitatii
 • Responsabilitatile membrilor comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii
 • Planuri de imbunatatire
 • Planul operational CEAC
 • Rapoarte de analiza a activitatii compartimentelor si comisiilor
 • Proceduri
1.7 politicile, procedurile şi activităţile sunt în mod clar documentate, respectă cerinţele interne şi externe şi asigură calitatea şi consecvenţa programelor de învăţare 3 În realizarea politicilor şi procedurilor s-a ţinut cont de cerinţele interne şi externe, alegându-se din totalitatea procedurilor cele prioritare.acestea au fost elaborate în conformitate cu specificul şcolii. Programele de învăţare existente în şcoală menţin tradiţia unităţii şcoare. Există preocuparea pentru revizuirea şi îmbunătăţirea unor programe de învăţare care să corespundă cerinţelor actuale.

 • Manual de asigurare a calitatii;
 • Proceduri;
 • Chestionar pentru identificarea: nevoilor si asteptarilor elevilor de la institutia de învatamânt ; metodelor de predare atractive pentru acestia;pentru identificarea stilurilor de învatare.
 • Îmbunatatirea parteneriatului cu agentii economici de profil;
 • Conventii si protocoale de colaborare.
 • Elaborarea de standarde de pregatire profesionala si curriculum în conformitate cu cerintele actuale pentru calificarile Tehnician optometrist si Tehnician maseur.
 • Elaborarea de auxiliare curriculare
1.8 evaluări regulate ale sistemului de calitate au loc cel puţin anual 2 Evaluarea calităţii se realizează prin monitorizarea internă la două luni de zile. Rapoartelle de monitorizare internă ale şcolii sunt elaborate pe baza rapoartelor de monitorizare realizate la nivelul comisiilor metodice. Evaluarea calităţii pe compartimente se realizează semestrial, prin analiza activităţii la sfârşitul fiecărui semestru . Rapoartele sunt prezentate în şedinţele consiliilor de administraţie, iar diseminarea se realizează în consiliile profesorale.

 • Rapoarte de monitorizare interna
 • Rapoarte de autoevaluare
 • Rapoarte de activitate
1.9 sistemul de calitate este supus unui proces de îmbunătăţire continuă care face parte din strategia de îmbunătăţire a calităţii stabilită de organizaţie 2 PAS propune un plan operaţional pentru atingerea ţintei strategice ce vizează funcţionarea sistemului de asigurare a calităţii. Sistemul calitatii este supus unui proces de imbunatatire continuă. Dovezi:

 • Proceduri;
 • Manual de asigurarea calitatii;
 • Procese verbale ale CEAC;
 • Fise de observare a predarii- învatarii;
 • Planurile de îmbunatatire
 • Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare, seminarii de specialitate.
 • Conventii de parteneriat
 • Conventii de practica
 • Conventii de colaborare
1.10 procedurile sunt monitorizate în mod regulat pentru a asigura menţinerea şi respectarea sistemelor şi proceselor 2 Se realizează permanent monitorizarea procedurilor, pentru buna desfăşurare a activităţii.

 • Rapoarte de monitorizare interna la nivelul comisiilor metodice;
 • Rapoarte de monitorizare interna a unitatii scolare;
 • Planuri de îmbunatatire;
 • Chestionare aplicate elevilor si profesorilor;
 • Rapoartele de activitate ale comisiilor metodice.
 • Procese verbale CEAC
1.11 sunt stabilite proceduri privind neconformitatea cu procedurile şi se implementează măsuri corective 2 A fost elaborata o astfel de procedura, privind neconformitatea cu procedurile si implementarea masurilor corective. Dovezi:

 • Proceduri
1.12 procedurile de revizuire a programelor duc la o îmbunătăţire a predării, învăţării şi rezultatelor 2 Programele de învăţare- CDL, CDS, SPP si Curriculum pentru scoala postliceala au fost revizuite, în scopul îmbunătăţirii rezultatelor obţinute. De asemenea, există o permanentă preocupare pentru îmbunătăţirea metodelor de predare- învăţare-evaluare.

 • CDL si CDS revizuite
 • SPP si curriculum
 • Portofoliile profesorilor
 • Portofoliile elevilor
1.13 sistemul de calitate dispune de proceduri eficiente de a răspunde plângerilor şi contestaţiilor 2 Există procedură pentru depunerea şi rezolvarea plângerilor şi a contestaţiilor.

 • procedura de depunere si rezolvare a plângerilor si contestatiilor.
1.14 recomandările privind îmbunătăţirea calităţii sunt puse în practică şi sunt monitorizate din punct de vedere al eficacităţii lor 2 Recomandările privind îmbunătăţirea calităţii sunt prevăzute în fişele de observare a predării- învăţării, în planurile de îmbunătăţire şi în raportul de inspecţie pentru validarea raportului de autoevalure pentru anul şcolar 2006- 2007. Pe baza acestora a fost stabilit planului de acţiune şi prin aceasta sunt monitorizate, stabilindu-se şi eficacitatea lor.

 • Fise de observare a predarii- învatarii de revenire;
 • Rapoarte de monitorizare interna
 • Planuri de îmbunatatire;
 • Raport de inspectie pentru validare
 • Plan operational
 • Actiuni corective.

PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Scop şi plan: Responsabilităţile managementului

Organizaţia asigură o conducere şi un management caracterizate prin eficacitate în ceea ce priveşte calitatea şi dezvoltarea curriculumului /învăţării.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ NOTARE JUDECĂŢI ŞI DOVEZI
3 2 1
Total note 11 9 0
20 20 20
managementul demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea ce priveşte dezvoltarea şi calitatea programelor de învăţare şi alte servicii asigurate de furnizor 3 Conducerea şcolii se implică în adaptarea programelor de învăţare la condiţiile concrete în care şcoala îşi desfăşoară activitatea prin revizuirea ofertei educaţionale în fiecare an, dotarea spaţiilor de învăţământ şi sprijinirea paticipării la cursuri de formare a cadrelor didactice.

 • Investirea unui procent de 25 % din veniturile şcolii pentru dezvoltarea acesteia
 • Achiziţionarea de materiale didactice
 • Amenajarea atelierului de optica, de frizerie, teren de sport si gradinita
 • Program de formare la nivelul şcolii
 • Procese verbale ale şedinţelor de catedră
 • Oferta educaţională a unităţii de învăţământ;
 • Manual de asigurare a calităţii;
 • Procese verbale ale Consiliului de Administraţie;
 • Programe CDL şi CDS aprobate;
 • SPP si Curriculum scoala postliceala
obiectivele strategice, ţintele şi valorile sunt înţelese pe deplin de toţi membrii personalului şi de toţi factorii interesaţi, inclusiv de subcontractori şi furnizorii de practică 3 Planul managerial, PDI, PAS, documentaţia sistemului calităţii au fost aduse la cunoştinţa membrilor organizaţiei.

 • Structura organizaţională- organigrama unităţii de învăţământ;
 • Procese verbale ale şedinţelor comisiilor metodice
 • Procesele verbale ale Consiliilor Profesorale
 • Raportul de monitorizare
 • Convenţii cadru pentru realizarea instruirii practice.
managementul supraveghează cu eficacitate respectarea direcţiei strategice şi monitorizează cu regularitate programele de învăţare şi propria performanţă de management 3 Managementul monitorizează programele de învăţare şi propria performanţă de management prin colectarea de feed-back, participarea la discuţii cu cadrele didactice, părinţii, agenţii economici.

 • Planul managerial 2007-2008;
 • Planul de actiune al scolii;
 • Chestionare aplicate elevilor ;
 • Chestionare de feed-back aplicate profesorilor referitor la comunicarea managerială;
 • Chestionare de feed-back aplicate agenţilor economici
 • Evidenţa cursurilor de formare;
 • Fişe de observare a predării- învăţării.
se promovează egalitatea şanselor şi problema discriminării este abordată astfel încât toţi elevii şi toţi membrii personalului să îşi atingă potenţialul 3 În şcoală se promovează egalitatea şanselor, atât în ceea ce priveşte elevii, cât şi profesorii. Se aplică sistemul culturii profesioniste în realizarea comisiilor pe probleme, în scopul respectării aptitudinilor fiecăruia, pentru obţinerea performanţei. Acest aspect este si o prioritate in PAS.

 • Declaraţie a şcolii referitor la politica de egalitate a şanselor
 • Oferta educaţională a şcolii;
 • Participarea la Târgul de oferte;
 • Fotografii de la Târgul de oferte
 • Materiale de promovare a ofertei şcolare- pliante;
 • Distribuirea elevilor pe clase conform metodologiilor în vigoare
 • Chestionare privind alegerea carierei aplicate elevilor;
 • Derularea la nivelul scolii a unui proiect finantat de Fundatia Robert Bosch, din Germania, adresat tinerilor institutionalizati, care sunt integrati in clase, alaturi de copii care provin din familie.
 • Parteneriate cu ONG-uri
 • Toti profesorii scolii au posibilitatea de a participa la cursuri de formare, platite de scoala.
managementul acţionează cu eficacitate în ridicarea nivelului rezultatelor obţinute şi în sprijinirea tuturor elevilor 3 Exista o preocupare permanenta la nivelul scolii in sprijinirea elevilor, pentru ridicarea nivelului rezultatelor obtinute, preocupare reflectata si in PAS.

 • Recompensarea elevilor care participa la concursurile scolare;
 • PAS
 • Organizarea de ore suplimentare de pregatire pentru elevii care sustin examen de bacalaureat;
 • Participarea elevilor care se pregatesc in domeniul Estetica si igiena corpului uman, la seminarii sustinute de specialisti ai firmei L Oreal;
 • Participarea elevilor de la clasa a XII a, Tehnician Mecatronist, la seminarii organizate de Camera Mestesugarilor din Koblenz, sustinute de specialisti germani si la Olimpiada Internationala de Mecatronica, gazduita de scoala noastra in mai 2008.
 • Scutirea totala sau partiala de taxa a elevilor cu situatie materiala precara.
rolurile, responsabilităţile, autoritatea şi răspunderea care revin fiecărui membru al personalului sunt în mod clar definite, alocate şi înţelese de toţi factorii interesaţi 2 Rolurile şi responsabilităţile sunt clar definite pentru fiecare memebru al personalului atât la nivelul şcolii, al comisiilor metodice şi al comisiilor de lucru.

 • Fişe de post;
 • Regulamente de ordine interioară;
 • Manual de asigurare a calităţii;
 • Regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;
 • Responsabilităţile membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
 • Procese verbale ale comisiilor metodice, ale Consiliului profesoral, ale Consiliului de Administraţie, ale COMAC.
există o comunicare eficientă în cadrul organizaţiei 2 Comunicarea în cadrul organizaţiei este eficientă.

 • Fişe de post;
 • Regulamente de ordine interioară;
 • Aviziere pentru profesori şi pentru elevi;
 • Calculatoare în cabinete, laboratoare, biblioteca, conectate la INTERNET, la care profesorii au acces;
 • Procesele verbale ale consiliilor profesorale, ale comisiilor metodice, ale Consiliului de Administraţie, ale COMAC, ale şedinţelor cu părinţii, ale Consiliului elevilor.
 • Chestionar de feed-back relizat in cadrul vizitei de evaluare în vederea acreditării
se dezvoltă, se menţin şi se analizează în mod regulat parteneriate şi colaborări eficiente cu factori interesaţi externi 3 Una dintre direcţiile prioritare din PAS este realizarea parteneriatelor. Se are în vedere dezvoltarea acestora şi crearea unor parteneriate noi. Activitatea parteneriatelor este analizată regulat, în scopul creşterii gradului de eficienţă a acestora. Se acordă o atenţie deosebită parteneriatelor cu agenţii economici în scopul desfăşurării practicii şi angajării absolvenţilor. Se urmăreşte realizarea de parteneriate cu agenţi economici puternici din Europa, pentru recunoaşterea calificării în vederea angajării pe piaţa muncii europene. Se dezvolta si se mentin parteneriate si colaborari eficiente cu agenti economici din tara, cu firma L’Oreal, cu Camera Mestesugarilor din Koblenz, cu Fundatia „Pricipesa Margareta”, ONG-uri.

 • PAS
 • Convenţii şi contracte de colaborare cu agenţi economici;
 • Analiza mediului extern;
 • Parteneriate şi colaborări cu agenţi externi din tara si din strainatate.
 • Chestionare de feed-back
se colectează în mod sistematic informaţii în legătură cu nevoile şi aşteptările factorilor interesaţi interni şi externi 3 Şcoala colectează sistematic informaţii legate de aşteptările partenerilor, cu scopul rezolvării problemelor şi eficientizării acordurilor de parteneriat. Şcoala este flexibilă la nevoile şi aşteptările factorilor interesaţi, dar agenţii economici sunt reticenţi la încheierea de parteneriate de practică.

 • Cereri ale agentilor economici in vederea scolarizarii elevilor in diferite domenii.
 • Chestionare de feed-back aplicate elevilor, parintilor si agentilor economici.
 • Procese verbale ale şedinţelor cu părinţii, ale Consiliului de Administraţie şi ale Consiliului profesoral
 • Conventii si colaborari
proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la dezvoltarea participării şi ocupării forţei de muncă la nivel local, regional şi, dacă este posibil, la nivel naţional şi european 3 Proiectele si parteneriatele contribuie la ocuparea fortei de munca la nivel local, regional. Parteneriatele prevăd programe de învăţare adecvate, care să permită integrarea pe piaţa muncii naţionale şi europene.

 • Convenţii şi contracte de colaborare cu agenţi economici;
 • Programele CDL şi CDŞ;
 • SPP si Curriculum scoala postlicala
 • PDI, PAS- Analiza mediului extern;
 • Contracte, convenţii de colaborare şi protocoale de colaborare pentru instruirea practică al elevilor;
 • Proiectul „Robert Bosch”- in cadrul caruia in fiecare an, 5 elevi, cu rezultate bune la invatatura si disciplina, efectueaza 2 saptamani de practica in Germania.
 • Solicitari ale agentilor economici in vederea angajarii absolventilor.
 • Evidente privind insertia profesionala a absolventilor, existenta in secretariat.
sunt colectate în mod regulat informaţii despre anumite variabile importante, precum evoluţiile de ordin social, ecologic, economic, juridic şi demografic 2 Pentru fundamentarea planului de şcolarizare al anului şcolar următor se studiaza cererea si oferta de pe piata munci, PRAI, PLAI, informatiile de la AMOFM, consiliul local si agentii economici

 • PRAI – Bucuresti
 • PAS
 • Oferte agenti economici
există un sistem de informare a factorilor interesaţi interni şi externi 3 Există un sistem de informare a factorilor interesaţi interni şi externi.

 • Oferta educaţională a şcolii- pliante;
 • Ghidul şcolilor UCECOM;
 • Materiale de promovare a ofertei şcolare- afişe.
 • Site-ul scolii
 • Oferirea de servicii gratuite de frizerie, coafura, de catre elevii scolii, batranilor de la casele de batrani si copiilor institutionalizati.
 • Participarea la diferite evenimente organizate de firme importante- L Oreal
 • Anunţuri publicitare în ziarele de mare tiraj
 • Reclame în diferite publicaţii
 • Apariţia de articole despre activităţile derulate de şcoală în Tribuna Învăţământului, Viaţa Cooperaţiei, Click, Libertatea, Cotidianul etc.
 • Aviziere care ilustrează activitatea din şcoală
informaţiile sunt analizate în vederea planificării, dezvoltării şi implementării strategiilor 2 Informaţiile primite sunt analizate în consiliul de administraţie în vederea stabilirii planului de şcolarizare, a revizuirii programelor de învăţare. Strategiile adoptate sunt diseminate la nivelul întregului personal.

 • Oferta educaţională
 • PDI, PAS
 • Interpretarea chestionarelor de feed-back
 • Procese verbale ale Consiliului de Administraţie
 • Programul de formare la nivelul şcolii
 • Informari avizier
informaţiile şi sistemele de înregistrări sunt exacte, actualizate şi păstrate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate, pot fi inspectate şi sunt revizuite în mod regulat 2 Inregistrarea, actualizarea şi păstrarea documentelor se face conform reglementărilor în vigoare.

 • Registrul de evidenţă a elevilor;
 • Cataloagele şcoalare;
 • Registre matricole;
 • Cataloage de examene;
 • Registre de evidenţă a actelor de studii;
 • Registre de înregistrare a cărţilor de muncă;
 • Arhivarea lucrărilor scrise, proiectelor de la examene;
 • Statul de funcţii;
 • Fişele de evaluare
 • Registrul de intrări- ieşiri.
există o contabilitate eficientă şi se efectuează audituri financiare periodice în conformitate cu cerinţele fiscale şi legale 3 Există o contabilitate eficientă în conformitate cu reglementările în vigoare.

 • Balanţele lunare;
 • Bilanţul contabil anual;
 • Raport financiar contabil pe an fiscal;
 • Bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • Inventare anuale;
 • Acte de gestiune;
 • State de plată;
 • Rapoarte ale inspecţiilor realizate de Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti.
dezvoltarea şi durabilitatea serviciilor furnizate elevilor se bazează pe un management financiar responsabil 2 Managementul finaciar are în vedere dezvoltarea serviciilor furnizate elevilor.

 • Proiectul de buget
 • Lista de achiziţii pentru dotarea şcolii
 • Sprijin acordat elevilor cu nevoi materiale ( scutire totala sau partiala pentru achitarea taxei de scolarizare)
cheltuielile efectuate în cadrul unor capitole de buget specifice sunt monitorizate cu eficacitate pentru a asigura că se obţine valoare în schimbul banilor 3 Se monitorizează cheltuielile efectuate prin:

 • Documente de intrare-ieşire magazie;
 • Listele de inventar;
 • Devize de calcul pentru transformarea materialelor în obiecte de inventar;
 • Bonuri de consum pentru lucrări de autodotare şi reparaţii şi întreţinere;
priorităţile privind cheltuielile şi utilizarea resurselor financiare sunt în mod clar legate de programele de învăţare şi priorităţile de planificare şi reflectă într-o măsură considerabilă scopurile şi obiectivele furnizorului de EFP respectiv 2 Resursele financiare au fost direcţionate în scopul realizării obiectivelor programelor de învăţare.

 • 25% din veniturile şcolii sunt destinate dezvoltării şi modernizării acesteia;
 • Modernizarea si intretinerea clădirilor, atelierelor ;
 • Dotarea cu echipamente si materiale necesare pentru desfasurarea orelor de pregatire practica
 • Realizarea terenului de sport
 • Amenajarea spaţiilor pentru gradinită
toţi membrii personalului sunt implicaţi într-un grad corespunzător în procesul de consultare 2 Priorităţile de dezvoltare sunt stabilite prin consultarea membrilor Consiliului de Administraţie

 • Procesele verbale ale Consiliului de Administraţie
interesele financiare ale tuturor factorilor interesaţi sunt echilibrate şi satisfăcute cu eficacitate 2 Interesele financiare ale factorilor implicati sunt echilibrate si satisfacute cu eficacitare.

 • Calculul taxei şcolare- nivelul taxelor de scolarizare aferente unui an scolar sunt calculate astfel incat sa fie acoperite cheltuielile necesare pentru utilitati, plata salariilor cadrelor didactice şi a celorlalte categorii de personal, modernizare, achiziţionarea de materiale didactice, reparatii si intretinere.
 • Salariile cadrelor didactice sunt calculate conform normelor legale;
 • 25% din venituri sunt alocate cheltuielilor pentru dezvoltare şi modernizare.
 • Acordarea de scutiri toatale sau parţiale ale taxelor şcolare pentru elevii cu probleme financiare- procese verbale ale Consiliului de Administraţie
 • Acordarea de prime personalului şcolii- state de plată;
 • Acordarea de premii elevilor cu merite deosebite la concursurile şcolare- înregistrările din contul special.

PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Scop şi plan: Managementul resurselor

Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos şi care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi calificat.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ NOTARE JUDECĂŢI ŞI DOVEZI
3 2 1
Total note 11 15 0
26 26 26
3.1 programul de învăţare satisface cerinţele privind siguranţa, sănătatea şi resursele fizice; precum şi orice alte condiţii prevăzute de lege acolo unde este cazul 3 La nivelul unităţii de învăţământ sunt luate măsuri privind siguranţa şi sănătatea resurselor umane. Au fost informate persoanele din serviciul de permanenţă despre numerele de telefon ale jandarmeriei, poliţiei, salvării.

 • Autorizaţia sanitară de funcţionare
 • Asigurarea protecţiei şcolii prin agenţi de pază
 • Cabinet medical şcolar
 • Comisiile de PSI si NTSM la nivel de şcoală
 • Procesele verbale intocmite de comisiile de PSI si NTSM
 • Raportul controlului PRAM
 • Procese verbale de prelucrare a normelor de protecţie a muncii în laboratoare si ateliere pentru elevi
 • Fişele de protecţia muncii pentru elevi şi pentru personalul şcolii
 • Manualul de asigurarea calităţii
 • Studiu privind riscurile locurilor de muncă din şcoală
3.2 există resurse eficace gestionate astfel încât să sprijine procesul de învăţare, resurse care sunt însoţite de instrucţiuni de funcţionare clare, uşor de înţeles în diferite formate 2 Şcoala beneficiază de dotări cu echipamente performante, care sunt însoţite de manuale de utilizare şi care sunt repartizate pe laboratoare şi ateliere. Baza materială asigură funcţionarea în două schimburi, timp de 7 zile, orele de specialitate desfăşurându-se, în general, în spaţii special destinate. Aparatura, mijloacele de multiplicare sunt însoţite de instrucţiuni de funcţionare.

 • Listele de inventar al echipamentelor
 • Manualele de utilizare a echipamentelor
 • Raportul inspectorului de protecţia muncii
 • CD-uri cu soft educational
 • Calculatoare cu acces la Internet
 • Contracte de service şi de asigurare a conexiunii la Internet
 • Orarul scolii.
3.3 se gestionează, menţine, monitorizează şi evaluează siguranţa, gradul de adecvare şi utilizarea echipamentelor, resurselor şi spaţiilor de specialitate folosite în procesul de învăţare 3 Exista comisiile PSI şi PM, având drept scop gestionarea, monitorizarea şi evaluarea siguranţei elevilor şi personalului şcolii. Comisia pentru orar întocmeşte o planificare a claselor, astfel încât să fie utilizate la maximum echipamentele şi spaţiile destinate pregătirii de specialitate.

 • Raportul inspectorului de protecţia muncii
 • Dosar evaluare PRAM
 • Planuri de evacuare în caz de incendiu
 • Ore de dirigenţie având ca tematică PSI
 • Autorizaţii sanitare
 • Procese verbale de instruire a elevilor şi personalului
 • Fişele de protecţia muncii pentru personalul şcolii şi elevi
 • Procesele verbale incheiate de comisiile de NTSM şi PSI
 • Studiu privind riscurile locurilor de muncă din şcoală
 • Reparaţii ale echipamentelor folosite
3.4 echipamentele, materialele şi spaţiile de specialitate sunt adecvate specialităţii (unde este cazul) şi îndeplinesc standardele industriale curente 3 Cabinetele, laboratoarele şi atelierele au fost amenajate conform cerinţelor tehnice specifice echipamentelor şi cerinţelor specificate prin standardele de pregătire profesională şi curriculum şcolar.

 • Standardele de pregătire profesională şi curriculum şcolar
 • Manualele de instalare si exploatare a echipamentelor tehnice
 • Contractele de asistenţă tehnică cu firmele de specialitate
 • Atelire, cabinete
 • Liste de inventar
3.5 elevii au acces la resurse de învăţare care răspund nevoilor lor şi care sunt adecvate unui studiu independent eficace 2 Prin biblioteca şcolii, documentaţia din cabinetele de specialitate şi de informatică, reteaua Internet elevii au acces la sursele de informare, care le permit un studiu independent eficient, dar numărul de cărţi de specialitate la unele module este mic sau inexistent şi trebuie făcută o programare pentrul studiul lor.

 • Planificarea orelor de specialitate în laboratoare, cabinete şi ateliere
 • Portofoliile elevilor
 • Portofoliile profesorilor
 • Fişele de bibliotecă
 • Acces la biblioteca şcolii şi Internet
 • Graficul de pregătire suplimentară
 • CD-uri cu soft educational
 • Protocoale de colaborare cu agenţii economici
3.6 metodele/resursele/sarcinile etc. de predare şi formare sunt actualizate, analizate şi modificate în mod regulat 2 Periodic, au loc şedinţe de catedră cu analiza activităţii şi pentru analizarea orelor deschise, în scopul adaptării metodelor şi strategiilor de predare la specificul elevilor.

 • Fişe de observare a predării-învăţării
 • Rapoarte de monitorizare, raportul de evaluare internă
 • Situaţia activităţii de formare profesională
 • Chestionar aplicat elevilor privind metodele de predare-învăţare
 • Chestionare privind stilurile de învăţare
 • Portofoliile profesorilor
 • Portofoliile elevilor
 • Planuri de îmbunătăţire
 • Fişe de observare a predării- învăţării
3.7 metodele/resursele/sarcinile etc. de predare şi formare răspund nevoilor elevilor, diferitelor stiluri de învăţare, cerinţelor programelor de învăţare şi specificaţiilor calificărilor 2 Analizând nevoile elevilor şi stabilind stilurile de învăţare ale acestora, metodele de predare, resursele şi sarcinile de lucru sunt adaptate acestora. În acelaşi timp, se ţine cont de specificicul calificărilor. Există o politică de sprijinire a proceselor de învăţare, prin acordarea de consultaţii.

 • Fişe de observare a predării- învăţării
 • Chestionare privind stilurile de învăţare ale elevilor
 • Chestionare de feed-back de la elevi
 • Portofoliile profesorilor
 • Portofoliile elevilor
 • Rapoarte de monitorizare
 • Planurile de îmbunătăţire
 • Progamul de formare continuă în şcoală
 • Gafic de consultatii
3.8 resursele de învăţare şi spaţiile aferente permit tuturor elevilor să participe în mod activ 2 Şcoala dispune de spaţii suficiente, care să permită participarea activă a elevilor în procesul de predare-învăţare. De o importanţă deosebită este efectuarea practicii la agenţii economici.

 • Listele de dotare a cabinetelor, laboratoarelor şi atelierelor
 • Fişa de observare a predării- învăţării
 • Portofoliile elevilor
 • Portofoliile profesorilor
 • Manualele şi auxiliare curriculare
 • Orarul claselor
 • Convenţii cadru / protocoale de colaborare cu agenţi economici
3.9 spaţiile, clădirile şi echipamentele sunt accesibile tuturor grupurilor de elevi; sunt semnalate prin indicatoare şi sunt uşor de localizat 3 Spaţiile, clădirile şi echipamentele sunt accesibile tuturor grupurilor de elevi şi sunt se4mnalizate corespunzător. Elevilor din anii de început li se prezintă şcoala şi serviciile oferite. Există rampe de acces în şcoală.

 • Autorizaţia de funcţionare sanitară
 • Autorizaţie de funcţionare adecvată de la protecţia muncii
 • Rampe de acces
 • Plăcuţe indicatoare pe uşile sălilor de clasă şi ale birourilor
3.10 condiţiile şi mediul de lucru sunt eficace şi asigură relaţii de lucru bune 3 În şcoală, relaţiile de lucru între compartimente sunt bune, iar condiţiile de lucru şi mediul permit învăţarea eficientă şi colaborarea.

 • Fişe de observare a predării- învăţării
 • Autorizaţia sanitară de funcţionare
 • Autorizaţie de funcţionare privind protecţia muncii şi instalatii electrice
 • Spaţiile de lucru ale şcolii
 • Program permanent de audienţă al echipei manageriale
 • Program de lucru cu publicul permanent al compartimentelor secretariat şi contabilitate
 • Procese verbale ale comisiilor metodice
 • Rapoarte de analiză a activităţii.
3.11 revizuirea programului de învăţare ia în considerare sugestiile elevilor privind un mediu de învăţare îmbunătăţit 2 În derularea programului de învăţare, elevii sunt consultaţi la orele de dirigenţie sau în consiliile elevilor, ţinându-se cont de sugestiile lor în planurile de îmbunătăţire pe cît este posibil. Acest lucru a constituit si o prioritate in relizarea PAS-ului. Uneori sugestiile elevilor sau ale părinţilor lor nu pot fi aprobate deoarece acest lucru ar duce la încălcarea regulamentului şcolar.

 • Chestionare de feed-back aplicate elevilor de către profesori
 • Chestionare aplicate membrilor Consiliului elevilor
 • Portofoliile profesorilor
 • Portofoliul Comisiei pentru activităţi educative
 • Programe CDL şi CDŞ
 • Dotarea bibliotecii cu publicaţii din domeniul tehnic şi soft educaţional
 • Graficul de desfăşurare a orelor de pregătire suplimentară pentru elevii anilor terminali
 • Procese verbale ale şedinţelor cu părinţii şi ale Consiliului elevilor
 • PAS-ul
3.12 progresul tehnologic este cunoscut şi inovaţiile semnificative sunt introduse, după caz 2 Progresul tehnologic este cunoscut şi inovaţiile semnificative sunt introduse în cadrul pregătirii. Cadrele didactice care predau la clasele din domeniile Estetica şi igiena corpului omenesc, Mecanică, Construcţii particpă la seminarii de specialitate organizate de firme importante din domeniu. Noile cunoştinţe sunt folosite în pregătirea elevilor. La multe sesiuni de pregătire, participă şi elevii.

 • Listele de dotare cu echipamente pe cabinete, laboratoare şi ateliere
 • Acces la INTERNET
 • Manuale şi auxiliare curriculare
 • Publicaţii de specialitate din bibliotecă
 • CD cu softuri educaţionale
 • Seminarii de specialitate L’Oreal Professionel pentru elevi şi cadre didactice
 • Seminarii de specialitate în domeniul mecatronicii, mecanicii şi construcţiilor pentru elevi şi cadre didactice ale specialiştilor germani- proiectul cu Camera Meşteşugarilor din Koblenz
 • Vizite la târguri, congrese din domeniul esteticii, informaticii- potofoliile elevilor, procese verbale ale vizitelor
 • Organizarea de seminarii de specialitate de firme din domeniul esteticii- portofoliile elevilor
3.13 toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia locală şi naţională privind ocuparea forţei de muncă şi egalitatea şanselor 3 În cadrul şcolii se respectă legislaţia şi egalitatea şanselor în ocuparea posturilor

 • Fişele de post
 • Dosarele de personal.
3.14 politica de recrutare a personalului stabileşte standarde minime în ceea ce priveşte calificările şi experienţa adecvate, în special pentru cei implicaţi în furnizarea şi evaluarea programelor de învăţare 2 Politica de recrutare respectă reglementările legale în domeniu.

 • dosarele de personal .
3.15 toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului sunt clar definite şi înţelese; poziţiile de autoritate sunt clar definite şi recunoscute 3 Responsabilităţile membrilor personalului sunt clar definite prin fişele postului. Atribuţiile sunt înţelese, în cea mai mare măsură. Poziţiile de autoritate sunt recunoscute.

 • Organigrama unităţii de învăţământ
 • Fişele de post
 • Regulamentul de funcţionare al CEAC şi COMAC
 • Responsabilităţile membrilor Consiliului de Administraţie
 • Regulamentul intern al instituţiei
 • Procese verbale ale Consiliului de Administraţie, ale consiliului Profesoral, ale comisiilor de lucru
 • Portofoliile comisiilor metodice şi ale altor comisii de lucru
3.16 politica de dezvoltare profesională a personalului cuprinde prevederi adecvate referitoare la iniţierea membrilor nou veniţi şi la dezvoltarea continuă a personalului 2 Formarea profesională reprezintă una dintre priorităţile din PAS. Una dintre direcţii este iniţierea personalului nou-venit în şcoală. De asemenea, există preocupare pentru dezvoltarea profesională continuă a personaluluididactic, didactic-auxiliar şi nedidactic.

 • Procedura de dezvoltare şi formare a personalului
 • Procedura de iniţiere a noilor cadre didactice
 • Programul, tabele de prezenţă ale sesiunilor de formare desfăşurate la nivelul şcolii
 • Situaţia activităţii de formare
 • Procesele verbale ale inspecţiilor cu ocazia susţinerii gradelor didactice
 • Dovezi contabile ale alocărilor de fonduri pentru cursurile de formare ale cadrelor didactice
3.17 toţi acei membrii ai personalului care nu deţin o calificare primesc sprijin în vederea obţinerii unei calificări profesionale adecvate 3 Membrii personalului didactic şi didactic-auxiliar sunt calificaţi. Cei care doresc obţinerea unei noi calificări sau a unei calificări superioare în domeniul lor de pregătire sunt susţinuţi.

 • Dosare de personal
 • Adeverinţe de perfecţionare
 • Situaţia formării
3.18 dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea eficacităţii şi oferă posibilitatea reflecţiei asupra practicii 2 Dezvoltarea profesională determină o mai mare implicare în desfăşurarea activităţilor şi face posibilă autoevaluarea şi creşterea eficienţei activităţii desfăşurate, dar şi necesitatea unor formări ulterioare.

 • Portofoliile profesorilor
 • Dosarul comisiei de asigurarea calităţii
 • Procese-verbale ale Consiliului de Administraţie, ale Consiliilor Profesorale
3.19 toţi membrii personalului au acces la cunoştinţe utile şi valide privind sarcinile şi obiectivele lor 3 Tot personalul şcolii are acces la cunoştinţe care să le permită să realizeze sarcinile prevăzute în fişa postului, dar sunt situaţii cînd nu se realizează sarcinile de serviciu şi sînt necesare măsuri de imbunatatire.

 • Curriculum, SPP, auxiliare curriculare la dispoziţia cadrelor didactice
 • Acces la internet, la biblioteca şcolii
 • Fişele de post
 • Fişele de autoevaluare
 • Portofoliile profesorilor
 • Avizierele pentru profesori
 • Procesele verbale ale Consiliului Profesoral, ale comisiilor de lucru, ale COMAC
3.20 sunt dezvoltate cunoştinţele managerilor în ceea ce priveşte managementul calităţii şi pedagogia şcolară 3 Managerii au participat la cursuri de formare privind asigurarea calităţi. Doi dintre membrii echipei manageriale sunt evaluatori externi ARACIP.

 • Adeverinte cursuri de formare
3.21 performanţa tuturor membrilor personalului este monitorizată şi evaluată 3 Performanţa membrilor personalului este monitorizată pe parcursul anului şcolar prin observările la lecţie, inspecţii, colectarea feed-back-ului. Evaluarea personalului şcolii se realizează o dată pe an pentru acordarea calificativelor. Se realizează evaluarea cadrelor didactice şi a membrilor personalului care depun cereri pentru acordarea salariilor de merit.

 • Fişe de observare a predării- învăţării
 • Fişe de evaluare pentru acordarea salariilor de merit
 • Acordarea sporului de loialitate
 • Fişe de evaluare pentru acordarea calificativelor
 • Rapoartele de monitorizare internă
 • Chestionare aplicate elevilor si parintilor
 • Procese-verbale de inspecţie
 • Procese-verbale ale consiliului elevilor
3.22 sistemele de evaluare a personalului au ca rezultat planificarea unor acţiuni de îmbunătăţire 2 În urma evaluării personalului, se realizează planificarea acţiunilor de îmbunătăţire a activităţii.

 • planuri de îmbunătăţire
 • programul de formare la nivelul şcolii
 • portofoliile profesorilor
 • procese verbale ale Consiliului de Administraţie, ale comisiilor metodice
 • Fise de observarea a predarii-invatarii
3.23 datele privind rata de retenţie şi rata de succes a elevilor sunt utilizate pentru a aduce în discuţie potenţiale aspecte legate de dezvoltarea profesională a personalului 2 În urma analizei rezultatelor elevilor, măsurile de îmbunătăţire propuse au vizat şi dezvoltatrea profesională a personalului didactic.

 • Raportul privind starea şi calitatea învăţământului în unitatea şcolară, an şcolar 2007-2008;
 • Rapoarte de monitorizare internă
 • Planuri de îmbunătăţire
3.24 profesorii/instructorii demonstrează că posedă cunoştinţe, competenţă tehnică şi experienţă actualizată la un nivel care să asigure predarea, învăţarea şi evaluarea eficace a programelor 2 80 % dintre profesori/instructori demonstrează că au cunoştinţe şi experienţă actualizată, care să le permită desfăşurarea eficace a predării, învăţării şi evaluării.

 • Fişe de observare a predării- învăţării
 • Rezultatele obţinute de elevi la diverse concursuri şcolare
 • Rezultate obţinute la examenele de certificare a competenţelor şi la bacalaureat
 • Portofoliile elevilor
 • Portofoliile profesorilor
3.25 se stabileşte un echilibru între nevoile organizaţiei, echipelor şi persoanelor individuale 2 Cadrele didactice sunt consultate la stabilirea încadrărilor, alcătuirea orarului şi a graficului de practică, la stabilirea tematicii pentru formarea continuă, asfel încât să existe un echilibru între dorinţele şi nevoile personale şi nevoile organizaţiei.

 • procese verbale ale Consiliului Profesoral
 • procese verbale ale Consiliului de Administraţie
 • încadrări, orar.
3.26 conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod eficace; soluţiile găsite sunt satisfăcătoare pentru toate părţile implicate şi răspund nevoilor acestora 2 În cadrul organizaţiei, conflictele dintre membrii personalului sunt nesemnificative. Micile probleme sunt rezolvate pe cale amiabilă. Dovezi:

 • inexistenţa sesizărilor/ reclamaţiilor membrilor personalului către forurile superioare
 • procese verbale ale Consiliului de Administraţie
 • planificarea profesorilor de serviciu
 • chestionar de feed-back pe tema comunicarea managerială

PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Scop şi Plan: Proiectare şi dezvoltare

Organizaţia este receptivă faţă de nevoile indivizilor, agenţilor economici şi comunităţii şi faţă de diferitele nevoi ale elevilor.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ NOTARE JUDECĂŢI ŞI DOVEZI
3 2 1
Total note 14 3 0
17 17 17
programele de învăţare se armonizează cu obiectivele strategice şi cu valorile organizaţiei 3 Pentru realizarea PDI-ului si a ofertei educationale sunt consultate date demografice, evolutia pietei muncii, cereri ale agentilor economici şi ale părinţilor . Sunt selectate acelea care corespund obiectivelor şi valorilor şcolii noastre. PDI

 • Cereri ale agenţilor economici pentru angajare
 • PRAI, PAS
 • Cereri de înscriere ale părinţilor
 • Procese verbale ale Consiliului de Administraţie
 • Planul de şcolarizare
programele de învăţare sunt supuse aprobării de către management/autoritatea competentă 3 Programele de invatare propuse sunt aprobate, sub forma planului de şcolarizare, de către Consiliul de Administraţie şi de către conducerea Fundaţiei Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti Spiru Haret.

 • Procese verbale ale Consiliului de Administraţie
 • Aprobarea planului de şcolarizare de către conducerea Fundaţiei Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti Spiru Haret
 • CDS, CDL avizate de catre inspectorii de specialitate
prin modalităţile de evidenţă şi prin analiza nevoilor se identifică şi se înregistrează nevoile, interesele şi caracteristicile elevilor, angajatorilor, organizaţiilor şi comunităţilor 3 În şcoală se realizează analiza nevoilor, în scopul identificării nevoilor de formare, la nivelul cadrelor didactice, al întregului personal, dar şi al elevilor. De asemenea, se analizează nevoile partenerilor şi ale comunităţii, prin PRAI si PAS.

 • dosare de înscriere.
 • Chestionare pentru stiluri de învăţare
 • Teste initiale
 • Contracte de parteneriat
 • Interpretări ale testelor/ chestionarelor aplicate elevilor, parintilor si agentilor economici
 • CDL , CDS
 • Folosirea produselor specifice firmei L’ Oreal în realizarea lucrărilor practice- proiect Coaforul Speranţei
procesul de aprobare a programului presupune existenţa unor dovezi conform cărora programul de învăţare propus răspunde cerinţelor identificate ale persoanelor individuale, agenţilor economici sau comunităţilor; feedback-ul obţinut din partea acestora determină îmbunătăţirea programelor 3 Calificările propuse în cadrul planului de şcolarizare se bazează pe cererile părinţilor, pe solicitările angajatorilor, pe studierea pieţei muncii.

 • Cereri ale angajatorilor
 • Cererile de înscriere
 • Procese verbale ale Consiliului de Administraţie
 • PRAI, PAS
programele de învăţare îndeplinesc cerinţele externe şi sunt receptive faţă de situaţia la nivel local, regional, naţional şi european 3 Programele de învăţare sunt flexibile, putând fi schimbate în raport cu cerinţele pieţei forţei de muncă locale, naţionale, europene. Programele de invatare se derulează având în vedere competentele prevazute in SPP.

 • planificări calendaristice
 • proiectarea activităţii didactice.
 • proiectul Coaforul Speranţei derulat alături de firma LOreal
 • proiectul cu Camera Meşteşugarilor din Koblenz- Germania pentru dezvoltarea unor programe de învăţare în domeniul mecatronicii şi al construcţiilor
 • studiul limbii germane la clasele de Alimentaţie publică şi turism, Mecatronică, Construcţii
 • plan de şcolarizare
 • opţiunile elevilor
 • cereri de continuare a studiilor
programele de învăţare demonstrează angajamentul de a pune elevii pe primul loc şi de a răspunde nevoilor lor într-un mod cât mai flexibil cu putinţă în ceea ce priveşte opţiunile şi accesul acestora 3 In toate cazurile, când elevii solicita inscrierea sau transferul de la o calificare la alta, acestia sunt indrumati de conducerea scolii, comisia de inscriere/ diriginţi. Acestora le sunt puse la dispozitie programele de invatare,traseele posibile de parcurs, finalitatile/ competentele prevazute in standarde. Acest aspect reprezinta si o prioritate a PAS-ului.

 • dosarele elevilor
 • procesele verbale ale şedinţelor cu părinţii
 • reducerea taxelor de şcolarizare pentru elevii cu probleme financiare.
 • PAS
colaborarea cu alţi parteneri şi departamente ale autorităţilor locale face ca programele şi procesul de învăţare să fie mai accesibile (de exemplu transport, asistenţa copilului) 3 Pentru pregătirea practică a elevilor, şcoala încheie protocoale de colaborare cu agenţi economici importanţi care să asigure o pregătire profesională de calitate. Pentru elevii instituţionalizaţi există un consilier psihopedagogic care asigura asistenta permanenta a acestora.

 • protocoale de colaborare cu agenţi economici ( Sphera, Hilton, Mica Veneţie, City Grill, Casa Centrală a Armatei, service-ul auto Porche, Optiblu etc.)
 • proiectul Coaforul Speranţei (LOreal)
 • proiectul cu Camera Meşteşugarilor din Koblenz- Germania
 • proiectul cu Fundaţia Robert Bosch.
programele de învăţare au un caracter de includere din punct de vedere social, asigurând egalitatea în ceea ce priveşte accesul şi egalitatea şanselor pentru elevi şi demonstrează o implementare activă a politicii privind şansele egale 3 Elevii inscrisi in scoala sunt repartizati in conformitate cu cererile adresate si in conformitate cu legislatia in vigoare privind studiile minimale absolvite si virsta, fără a se face discriminări de sex, rasă, etnie, mediu de provenienţă, cerinţe educaţionale speciale etc.

 • 50 elevi institutionalizati care sunt repartizaţi în clase alături de elevi ce provin dintr-un mediu familial normal
 • elevi cu cerinţe educaţionale speciale repartizaţi în clase alături de elevi fără astfel de probleme;
 • fişele medicale ale elevilor
 • PAS-ul
programele de învăţare sprijină şi sporesc valoarea învăţării practice şi teoretice 2 Şcoala s-a orientat către programe de învăţare care să sprijine şi să sporească valoarea cunoştinţelor teoretice şi aplicabilitatea lor practică. Majoritatea profesorilor sunt interesaţi de aplicarea principiilor educaţiei bazate pe competenţe şi a metodelor de învăţare centrate pe elev a căror eficienţă în învăţare este mai mare decât a metodelor tradiţionale.

 • portofoliile profesorilor- materiale de învăţare
 • portofoliile elevilor
 • fişe de progres
 • planuri individuale de dezvoltare
 • CDS-uri
programele de învăţare includ procese eficace de evaluare formativă şi sumativă şi de monitorizare a învăţării 2 Toti elevii sunt supusi observarilor la lectii, evaluarilor formative si sumative, le sunt puse la dispozitie conditii optime de evaluare.

 • portofoliile profesorilor- instrumente de evaluare, fişe de progres
 • portofoliile elevilor- planuri individuale de dezvoltare (pentru o parte dintre elevi)
 • lucrari de atestat
 • rezultatele de la examenele de certificare a competentelor profesionale
obiectivele de învăţare ale programelor includ criterii şi metode de evaluare sumativă care sunt adecvate scopului şi care sunt revizuite în mod regulat 3 Majoritatea profesorilor aplica metode de evaluare sumativă si le revizuiesc in mod regulat. Datele privind rezultatele se regasesc in documentele scolare (100%) si in portofoliile profesorilor si cele ale elevilor (80%).

 • portofoliile profesorilor- instrumente de evaluare
programele de învăţare definesc în mod clar traseele de continuare a studiilor 3 Scoala aplica in totalitate programele de invatare aprobate de MECT şi respectă reglementările legale referitoare la transferări şi la posibilităţile de continuare a studiilor. Toate aceste aspecte sunt aduse la cunoştinţa părinţilor şi elevilor.

 • procese verbale ale şedinţelor cu părinţii, cu elevii
 • metodologia de continuare a studiilor în anul de completare şi în clasele a XII-a şi a XIII-a pe ruta progresivă
programele de învăţare includ un proces eficace de răspuns la reclamaţii şi contestaţii 3 Există o procedură de răspuns la reclamaţii şi contestaţii în lista de proceduri elaborate de CEAC. Prin cursurile de formare cadrele didactice au fost informate în legătură cu aceasta iar elevilor li s-a explicat acest lucru la dirigenţie şi la Consiliul elevilor.

 • procedura de rezolvare a plângerilor şi a contestaţiilor
 • procese verbale Consiliul Elevilor
programele de învăţare au o serie de descriptori de performanţă prin care poate fi măsurat gradul de succes al programului; ţintele privind îmbunătăţirea sunt stabilite în conformitate cu reperele instituţionale, locale, regionale, naţionale sau europene 3 Scoala aplica programele de invatare aprobate de MECT. SPP-urile conţin criterii de performanţă prin care poate fi măsurat gradul de succes al programului. În cazul eşecului, în realizarea programului de îmbunătăţire sunt prevăzute ţinte care se stabilesc în conformitate cu reperele instituţionale ale şcolii, cu cele locale, naţionale sau europene. Este greu să se facă monitorizarea performanţei la toţi elevii din cauza numărului mare de elevi în clasă şi a programelor încărcate.

 • SPP
 • Planificări calendaristice
 • Proiectarea activităţii didactice
 • Rezultatele examenelor de certificare a competenţelor.
 • Planuri de imbunatatire
programele de învăţare au definite obiective de învăţare, care sunt revizuite în mod regulat în lumina cerinţelor privind calificările stabilite la nivel intern, local, regional, naţional şi european 3 Programele de învăţare au prevăzute obiective care se revizuiesc în raport cu calificările stabilite la nivel intern, local, regional şi european. Derularea programelor de învăţare este adaptată cerinţelor.

 • SPP-uri revizuite
 • proiectul Coaforul Speranţei (Loreal)
 • seminarii de specialitate în domeniul coafurii pentru profesori şi pentru elevi realizate de firma L Oreal
 • proiectul cu Camera Meşteşugarilor din Koblenz- Germania
programele de învăţare sunt revizuite cel puţin o dată pe an şi elevii contribuie la acest proces de revizuire 2 Programele de învăţare sunt revizuite o dată pe an, feed-back-ul oferit de elevi constituind principala cauză a revizuirilor, alături de feed-back-ul oferit de către profesori. Structura planului de şcolarizare este determinată în bună măsură de cererile elevilor.

 • SPP-uri
 • dosare de înscriere
 • portofoliile profesorilor- chestionare de feed-back pentru elevi, intrepretarea acestora şi stabilirea de măsuri
informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele dobândite, inclusiv analiza performanţei diferitelor grupuri de elevi, sunt folosite ca punct de plecare pentru dezvoltarea programului de învăţare 3 Toţi profesorii aplica evaluari formative si sumative,iar la disciplinele de examen se organizează simulari. In proportie mica, profesorii analizeaza si propun o imbunatatire a activitatii elevilor. Echipa managerială analizează rezultatele obţinute de elevi şi propune măsuri de îmbunătăţire

 • portofoliile elevilor- teste, referate, fişe de observaţie etc.
 • portofoliile profesorilor- instrumente de evaluare.
 • notele de la examen
 • raportul privind starea şi calitatea învăţământului în unitatea şcolară anual sau semestrial .

PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Implementare: predarea şi învăţarea

Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ NOTARE JUDECĂŢI ŞI DOVEZI
3 2 1
Total note 6 20
26 26 26
5.1 elevilor le sunt puse la dispoziţie informaţii şi îndrumări despre toate programele de învăţare existente 3 Oferta educaţională este popularizată în şcoală şi în afara acesteia prin modalităţi multiple de informare. Elevii şcolii sunt consiliaţi de către diringinţi cu privire la posibilităţile pe care le au pe traseul de profesionalizare.

 • prezentarea planului de şcolarizare în ziare şi diferite publicaţii prin anunţuri şi prin casete publicitare (contracte cu diferite publicaţii)
 • pliante de prezentare a ofertei educaţionale a şcolii
 • fluturaşi de prezentare a ofertei educaţionale a şcolii
 • ghidul şcolilor UCECOM
 • vizite ale elevilor claselor a VIII-a
 • prezentarea ofertei educaţionale în şcolile generale
 • pagina de Internet a şcolii.
5.2 elevii primesc ajutor pentru a înţelege, pentru a obţine sau pentru a căuta informaţii conform nevoilor lor 2 Elevii sunt sprijiniţi pentru o bună informare în biblioteca şcolii, care dispune de un fond de carte divers, în laboratoarele de informatică, unde există calculatoare care sunt conectate la internet. Elevii au acces la ele atât în timpul orelor de TIC, cât şi în afara acestora. Profesorii recomandă manualele şi publicaţii de specialitate necesare, organizează cursuri de pregătire suplimentară pentru examene şi concursuri. Profesorii diriginţi şi directorii şcolii fac informări periodice referitoare la posibilităţile de continuare a studiilor.

 • Fişe de evidenţă a cititorilor
 • Programul laboratoarelor de informatică
 • Program de pregătire suplimentară
 • Procese verbale ale Consiliilor Profesorale, ale Consiliului Elevilor, ale şedinţelor cu părinţii
 • Liste de manuale şi cărţi de specialitate recomandate de profesori
5.3 elevilor li se dă posibilitatea să se înscrie la programe de învăţare care răspund nevoilor lor 3 Admiterea se realizează pe baza opţiunii exprimate de elevi. La înscriere, elevii şi părinţii acestora sunt consiliaţi de profesori/ directori. Absolvenţii învăţământului obligatoriu pot opta pentru schimbarea profilului, cu respectarea reglementărilor legale. Absolvenţii nivelului doi de calificare au posibilitatea de a continua studiile pe ruta progresivă sau pe ruta directă, în acelaşi profil sau cu schimbarea acestuia, cu respectarea reglementărilor legale. Absolvenţii beneficiază de consiliere din partea diriginţilor, directorilor.Elevii din centrele de plasament sunt consiliaţi de psiho- pedagog.

 • Fişe de caracterizare psiho- pedagogică
 • Dosare de înscriere
 • Cereri de transfer
5.4 elevii care au fost respinşi primesc sfaturi şi îndrumări adecvate pentru a găsi programe de învăţare mai potrivite nevoilor lor 2 Elevii pentru care profilul ales iniţial este nepotrivit sunt îndrumaţi şi consiliaţi de diriginţi, directori şi psiholog.Elevii corigenţi beneficiază de ore de pregătire suplimentară.

 • Program de pregătire suplimentară
 • Cereri de transfer
 • Procese verbale CA
5.5 evaluarea iniţială (nevoile elevilor; sprijinul necesar; stiluri de învăţare; cunoştinţe, experienţă şi abilităţi anterioare; cerinţe de evaluare) oferă o imagine exactă pe baza căreia se poate planifica un program de învăţare adecvat 2 Evaluarea iniţială la începutul anului şcolar/ modulelor este realizată de majoritatea profesorilor. Testele sunt analizate şi se stabilesc măsuri de îmbunătăţire a punctelor slabe de către fiecare pofesor pentru fiecare clasă. La începutul anului şcolar, au fost aplicate chestionare pentru identificarea stilurilor de învăţare la clasele nou venite. În cataloguil fiecărei clase există un tabel în care sunt precizate stilurile de învăţare ale fiecărui elev. O parte dintre profesori îşi proiectează activitatea didactică ţinând cont de stilurile de învăţare ale elevilor.

 • Teste iniţiale
 • Interpretarea testelor iniţiale
 • Chestionare pentru identificarea stilurilor de învăţare
 • Tabele cu stilurile de învăţare ale elevilor
 • Portofoliile profesorilor
5.6 toţi elevii participă la un program de iniţiere în programul de învăţare la care au fost înscrişi, având posibilitatea de a participa la diferite sesiuni în cadrul programului şi/sau de a schimba programul de învăţare (dacă este necesar) 2 În clasa a IX-a, elevii parcurg programul de pregătire comun, de iniţiere în domeniul pentru care au optat. Dacă elevii doresc să-şi schimbe opţiunea, acest lucru este posibil, cu respectarea reglementărilor legale.

 • Cataloage
 • Portofoliile elevilor
 • Cereri de transfer
5.7 programele de învăţare răspund aspiraţiilor şi potenţialului elevilor, dezvoltând cunoştinţele şi experienţa anterioare 2 Majoritatea profesorilor, valorizează experienţa anterioară a elevilor în activitatea didactică de predare- învăţare. Temele propuse pentru modulele CDL ţin cont atât de propunerile agenţilor economici, cât şi de cele ale elevilor. Temele de proiect pentru certificarea nivelului 2 sunt elaborate pentru a valoriza experienţa elevilor în pregătirea practică.

 • Portofoliile profesorilor
 • Portofoliile elevilor
 • Programe CDL
 • Teme de proiect.
5.8 drepturile şi responsabilităţile elevului sunt clar definite 2 În regulamentul intern sunt precizate drepturile şi îndatoririle elevilor. Acestea le sunt aduse la cunoştinţă elevilor, la începutul anului şcolar şi ori de câte ori este nevoie. De asemenea, fiecare elev nou venit în şcoală este informat asupra acestui aspect.

 • Regulamentul intern
 • Procese verbale de prelucrare a regulamentului intern.
 • RPFUIF
5.9 elevii au acces la sprijin semnificativ şi eficace pentru rezolvarea unor probleme personale şi la orientare şi consiliere pe toată durata şcolarizării 2 Diriginţii sprijiniţi de psihopedagog acordă elevilor sprijin pentru rezolvarea unor probleme personale şi pentru alegerea celui mai potrivit traseu de şcolarizare. Elevii din centrele de plasament beneficiază de suportul psihopedagogului.Elevii cu probleme financiare primesc scutiri de taxă (totale sau parţiale) pentru a-şi putea continua pregătirea la noi în şcoală.Reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ superior şi ai angajatorilor îşi prezintă ofertele elevilor.

 • Fişe de caracterizare psiho-pedagogică
 • Procese verbale ale Consiliului de Administraţie
 • Anunţuri ale angajatorilor
 • Afişe ale unităţilor de învăţământ superior
 • Portofoliile profesorilor
5.10 sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea activităţilor de sprijin destinate elevilor, pe baza nevoilor individuale ale acestora legate de progresul în cadrul programului şcolar 2 Planificările didactice propun perioade de recapitulare a materiei. Profesorii şcolii organizează cursuri de pregătire suplimentară pentru examene. O mică parte dintre profesori realizează planuri de dezvoltare individuală a elevilor cu dificultăţi în învăţare.

 • Portofoliile profesorilor
 • Program de pregătire suplimentară
 • Portofoliile elevilor
5.11 informaţiile, orientarea şi consilierea sunt eficace, îndrumându-i pe elevi în ceea ce priveşte modalităţile de a-şi continua studiile după absolvire 2 Diriginţii şi directorii şcolii furnizează informaţii părinţilor şi elevilor referitor la posibilităţile de continuare a studiilor. Reprezentanţi ai centrelor universitare au fost invitaţi pentru prezentarea ofertei de formare.

 • Procese verbale ale şedinţelor cu părinţii
 • Afişe ale unităţilor de învăţământ superior
 • Evidenţa traseului absolvenţilor
5.12 există înregistrări privind evoluţia elevilor pe durata studiilor şi după absolvire – continuarea studiilor şi/sau angajarea 3 Există o evidenţă a evoluţiei absolvenţilor şcolii păstrată în secretariat. Ea se realizează cu ajutorul diriginţilor.

 • Evidenţa traseului absolvenţilor
5.13 profesorii/instructorii folosesc măsuri eficace pentru a promova egalitatea şanselor şi pentru a împiedica discriminarea, astfel încât elevii să îşi poată atinge potenţialul 3 La înscriere, şcoala nu impune măsuri restrictive referitoare la sex, etnie, nivel intelectual etc. Elevii cu CES primesc consilierea necesară alegerii celui mai potrivit domeniu de pregătire.Pe parcursul şcolarizării, toţi elevii au acces egal la dotările şcolii şi la suportul oferit de profesori şi maiştri instructori pentru o bună pregătire profesională. Selecţia pentru participarea la concursuri şi diferite alte manifestări se face doar pe criterii de competenţă.

 • Cereri de înscriere
 • Rezultate la învăţătură
 • Liste de participare la concursuri şcolare
5.14 profesorii/instructorii stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi de comunicare eficace cu elevii, cu alţi profesori/instructori, cu alţi membri ai personalului şi cu managerii 3 Unul dintre punctele tari remarcate pe parcursul asistenţelor la ore este bună relaţie profesor-elev pentru majoritatea cadrelor didactice. S-a remarcat capacitatea acestora de a-şi adapta limbajul şi demersul didactic la nivelul de pregătire al clasei.În cadrul colectivului, membrii personalului au relaţii interpersonale cordiale, de colaborare. Managerii şcolii au o comunicare eficientă şi principială cu memebrii colectivului.

 • Fişe de observare a predării- învăţării
 • Chestionare de feed-back aplicate cadrelor didactice
5.15 elevilor li se stabilesc criterii individuale privind rezultatele de învăţare şi ţinte de învăţare individuale, pe baza evaluării iniţiale 2 O parte dintre profesori realizează planuri individuale de învăţare pentru elevii care au dificultăţi în învăţare.

 • Portofoliile elevilor
 • Portofoliile profesorilor
5.16 programele de învăţare şi materialele de învăţare (ex. temele) oferă posibilitatea învăţării prin paşi mici 2 Majoritatea profesorilor aplică principiului învăţării prin paşi mici. Dovezi:

 • Portofoliile profesorilor
 • Fişe de asistenţă la ore
5.17 programele de învăţare şi materialele de învăţare (ex. temele) au criterii explicite, care sunt împărtăşite elevilor 2
5.18 profesorii/instructorii folosesc o gamă variată de strategii de predare şi învăţare pentru a răspunde stilurilor de învăţare individuale, abilităţilor, culturii, genului, motivării fiecărui elev 2 Profesorii de specialitate informează elevii, la începutul unui nou nivel de calificare, dar şi la începutul fiecărui modul, asupra copetenţelor pe care le vor dobândi. De asemenea, la începutul orelor de curs, majoritatea profesorilor prezintă obiectivele propuse.

 • Fişe de observare a predării- învăţării
 • Standarde de pregătire profesională
5.19 profesorii/instructorii selectează şi menţin o gamă variată de resurse şi materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de diferitele nevoi ale elevilor 2 Pentru toate domeniile şi calificările există materiale didactice la care au acces toţi profesorii şi elevii şcolii.Biblioteca şcolii dispune de fondul de carte necesar.Toate calculatoarele şcolii sunt conectate la Internet, iar elevii şi profesorii au acees la folosirea lor.O parte dintre profesori folosesc auxiliare curriculare/ materiale de învăţare proprii

 • Portofoliile profesorilor
 • Portofoliile elevilor
 • Fişe de observare a predării- învăţării.
5.20 toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învăţarea individuală centrată pe elev, precum şi învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte 2 Toate cadrele didactice au întocmit planificări calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare. Majoritatea profesorilor sunt preocupaţi de aplicarea metodelor de învăţare centrată pe elev.

 • Portofoliile profesorilor
 • Portofoliile comisiilor metodice
5.21 elevii primesc în mod regulat feedback şi informaţii privind progresul realizat, precum şi informaţii despre modul în care pot stabili noi criterii individualizate pentru a acoperi lipsurile în învăţare 2 Toate cadrele didactice comunică elevilor notele acordate şi acordă feed-back pentru activităţile desfăşurate. Verificarea notării ritmice a pus în evidenţă faptul că evaluarea formativă este aplicată sistematic.

 • Procese verbale ale comosiei pntru verificarea documentelor şcolare şi a notării ritmice
 • Cataloage
 • Fişe de observare a predării- învăţării
5.22 elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl realizează; evaluarea formativă şi feedbackul sunt folosite pentru planificarea învăţării şi pentru monitorizarea progresului elevilor 2 Metoda autoevaluării este folosită atât la orele de teorie, cât şi la cele de practică. O parte dintre profesori au realizat, în urma evaluărilor formative, planuri de dezvoltare individuală pentru elevii cu rezultate foarte slabe/ bune.

 • Portofoliile elevilor
 • Portofoliile profesorilor
5.23 evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului, sunt riguroase, juste, exacte şi se efectuează în mod regulat 2 Evaluarea formativă se realizează prin metode diverse care respectă regulile de elaborare şi aplicare a probelor de evaluare. Notele sunt comunicate şi argumentate. Baremul de notare este făcut cunoscut şi discutat cu elevii.

 • Cataloage
 • Chestionare de feed-back aplicate elevilor
 • Fişe de observare a predării- învăţării
 • Portofoliile profesorilor
 • Procese verbale ale inspecţiilor de grad
5.24 elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare (ex. Sunt conştienţi de propriile puncte tari şi puncte slabe, acţionează conform feedback-ului primit, propun noi obiective de învăţare) 2 Profesorii consiliază elevii pentru stabilirea de obiective personale de dezvoltare. O parte dintre profesori au realizat împreună cu elevii cu rezultate slabe/foarte bune planuri de dezvoltare individuală. Diriginţii au ca obiectiv permanent consilierea elevilor pentru o autoevaluare obiectivă şi pentru încurajarea acestora de a se dezvolta la un nivel maxim.

 • Portofoliile profesorilor
 • Portofoliile elevilor
5.25 elevii sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi sumativă înainte ca evaluarea finală să aibă loc 2 Evaluarea formativă şi sumativă sunt realizate prin metode diferite atât la teorie, cât şi la practică. În perioada premergătoare examenelor, se organizează simulări ale acestora.

 • Portofoliile profesorilor
 • Portofoliile elevilor
5.26 programele de învăţare respectă un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor 3 Toate înregistrările specifice diferitelor programe de învăţare sunt realizate respectând riguros reglementările legale.

 • Cataloage
 • Registre matricole
 • Cataloage de examen

PRINCIPIUL CALITĂŢII 6 – Implementare: Evaluarea şi certificarea învăţării

Organizaţia utilizează procese eficace de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ NOTARE JUDECĂŢI ŞI DOVEZI
3 2 1
Total note 8 7 0
15 15 15
6.1 înscrierea elevilor respectă cerinţele interne şi externe 3 Înscrierea elevilor se face pe baza opţiunii elevilor respectând reglementările legale. Elevii înscrişi sunt înregistraţi pe forme învăţământ, domenii de pregătire şi calificări într-un registru special. Numărul de elevi pe clase este reactualizat permanent prin situaţiile statice, înregistrarea elevilor veniţi/ plecaţi reactualizarea listelor pe clase la fiecare început de an şcolar.

 • Dosarele de înscriere a elevilor.
 • Procese verbale ale Consiliului de Administraţie,
 • Procese verbale ale Consiliului Profesoral,
 • Cataloage.
6.2 procedurile şi condiţiile privind evaluarea sumativă şi evaluarea internă sunt comunicate în mod clar tuturor factorilor interesaţi 3 Există procedură de evaluare sumativă a elevilor, care este cunoscută şi aplicată de toate cadrele didactice. Obiectivele şi metodele evaluării sumative, ca şi cerinţele evaluării sumative în vederea certificării sunt comunicate elevilor. Se organizează cursuri de pregătire şi simulări în vederea susţinerii examenelor finale. Evaluarea sumativă a cadrelor didactice se realizează la sfârşitul anului şcolar pe baza fişei de evaluare tip MECT, care există în portofoliul fiecărui cadru didactic. Evaluarea sumativă a celorlalţi membri ai personalului şcolii este realizată la sfârşitul anului calendaristic pe baza fişelor de evaluare tip MECT, ale căror criterii de evaluare sunt cunoscute. Pe baza punctajelor obţinute se acordă calificativele anuale. Evaluarea internă a instituţiei este realizată conform Manualului cadru de asigurare a calităţii al cărui conţinut este cunoscut de întreg colectivul.

 • Procese verbale de prelucrare a metodologiilor de examen cu părinţii şi cu elevii;
 • Planificarea pregătirii suplimentare pentru examene, a simulărilor,
 • Lucrări de simulare la discipline de examen,
 • Avizierul cu tema Asigurarea calităţii în IPT,
 • Caietul de proceduri
 • Procese verbale ale CEAC
 • Procese verbale ale Consililui Profesoral.
6.3 cerinţele specifice de evaluare ale elevilor sunt identificate şi îndeplinite atunci când este posibil 2 Elevii sunt evaluaţi prin metode diverse care le permit demonstrarea gradului de dobândire a competenţelor. Dovezi:

 • Portofoliile profesorilor
 • Portofoliile elevilor
6.4 evaluarea sumativă este adecvată, riguroasă, corectă, exactă şi efectuată în mod regulat 2 Evaluarea sumativă se realizează la termenele prevăzute de metodologii, pe baza standardelor de pregătire profesională. Instrumentele de evaluare respectă regulile de elaborare şi aplicare. Evaluarea sumativă în vederea certificării competenţelor respectă metodologia MEdCT. Dovezi:

 • Procese verbale ale Comisiei pentru verificarea ritmicităţii notării
 • Fişele de progres ale elevilor,
 • Portofoliile profesorilor,
 • Portofoliile elevilor,
 • Cataloage şi documente de examen.
6.5 evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza progresul elevilor şi pentru a informa elevii în legătură cu progresul pe care l-au realizat şi cu modul în care îşi pot îmbunătăţi performanţa 2 Probele de evaluare sumativă vizează dobândire competenţelor specifice modulelor de pregătire. Rezultatele obţinute sunt înregistrate în fişele de progres ale elevilor. Elevii primesc feed-back după fiecare evaluare susţinută şi sunt consiliaţi pentru stabilirea obiectivelor pentru propria dezvoltare. O parte dintre profesori realizează planuri individuale de dezvoltare pentru elevii cu rezultate nesatisfăcătoare. Dovezi:

 • Portofoliile profesorilor
 • Portofoliile elevilor
6.6 elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă procedură de evaluare sumativă (dacă este posibil) şi /sau au o “a doua şansă” de a fi evaluaţi 2 Elevii cu rezultate nesatisfăcătoare sau cei care doresc să-şi îmbunătăţească performanţele au posibilitatea unei noi evaluări, atunci când este posibil. Dovezi:

 • Planuri individuale de dezvoltare,
 • Fişele de progres,
 • Fişele de observare a predării şi învăţării.
6.7 evaluarea sumativă şi evaluarea internă sunt efectuate de profesori/instructori cu calificare adecvată şi experienţă corespunzătoare 2 Cadrele didactice au pregătirea de specialitate necesară şi majoritatea a beneficiat de formare în domeniul evaluării. Dovezi:

 • grade didactice,
 • adeverinţe ale cursurilor de formare,
 • tematica activităţii de formare în şcoală,
 • fişele de observare a predării şi învăţării
 • portofoliile profesorilor
 • portofoliile elevilor.
6.8 în mod regulat sunt selectate şi revizuite exemple de decizii şi practici de evaluare sumativă; constatările rezultate sunt luate în considerare în acţiuni ulterioare de evaluare, pentru a asigura consecvenţa şi corectitudinea 2 Instrumentele pentru probele de evaluare sumativă sunt elaborate prin colaborarea membrilor comisiilor de specialitate. Pentru realizarea lor se au în vedere observaţiile şi feed-back-ul obţinut de la elevi.

 • procese verbale ale comisiilor metodice,
 • fişe de observare a predării şi învăţării,
 • portofoliile profesorilor
 • portofoliile elevilor.
6.9 profesorii/instructorii participă în mod regulat la activităţile de standardizare a procesului şi deciziilor de evaluare care sunt efectuate 2 Instrumentele de evaluare sumativă vizează competenţele. Fiecare instrument de evaluare este însoţit de barem de notare.

 • portofoliile profesorilor
 • portofoliile elevilor.
6.10 doar acelor elevi care îndeplinesc toate cerinţele din cadrul evaluării sumative li se acordă un certificat sau o calificare oficială, dacă acest certificat sau calificare sunt specificate în programele de învăţare 3 În cadrul examenelor de certificare a competenţelor sunt respectate reglementările legale de promovare a acestora. , Dovezi:

 • documente de examen.
6.11 acele rezultate obţinute de elevi care reprezintă etape în atingerea obiectivelor de învăţare şi în obţinerea calificărilor sunt înregistrate, acreditate şi păstrate 3 Toate rezultatele obţinute la evaluările formative sau sumative sunt înregistrate ca note în catalog.

 • Cataloage
 • Portofoliile elevilor
 • Fişe de progres
6.12 certificarea este validată în mod oficial prin acreditarea externă (unde acest lucru există) de către autorităţi publice legale sau de către alte organisme legale şi de reglementare 3 Acreditarea externă a certificării se realizează prin susţinerea examenelor de certificare a competenţelor în alte unităţi de învăţământ, cu evaluatori extern sau prn participarea evalatorilor externi la examenele de certificare desfăşurate în şcoală. Dovezi:

 • Documente de examen
 • Deciziile pentru comisiile de examen
6.13 evaluatorii externi au acces în clădiri, la înregistrări, informaţii, elevi şi profesori/instructori 3 Comisiile de evaluare au acces la toate dotările şi informaţiile necesare.

 • rapoartele comisiilor de evaluare.
6.14 procedurile de evaluare a învăţării, de evaluare internă şi externă respectă cerinţele organismelor legale şi de reglementare 3 Evaluarea învăţării se realizează conform metodologiilor în vigoare. Evaluarea internă şi externă a unităţii de învăţământ se realizează conform Legii de asigurare a calităţii.

 • portofoliile elevilor,
 • portofoliile profesorilor,
 • procese verbale de inspecţie,
 • cataloage,
 • cataloage de examen,
 • rapoarte ale comisiilor de evaluare.
 • rapoarte de monitorizare internă a calităţii,
 • raport de autoevaluare,
 • planuri de îmbunătăţire,
 • procese verbale de inspecţie
 • procese verbale ale vizitelor de evaluare în vederea autorizării/ acreditării.
6.15 înregistrările privind elevii şi datele privind rezultatele la învăţare şi certificarea sunt păstrate conform reglementărilor în vigoare 3 Documentele oficiale referitoare la rezultatele procesului de învăţământ şi ale examenelor de certificare sunt păstrate conform reglementărilor în vigoare.

 • arhiva,
 • cataloage,
 • registre matricole,
 • dosarele elevilor
 • documente de examen.

PRINCIPIUL CALITĂŢII 7 –Măsură şi analiză

Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată şi se stabilesc paşi în vederea îmbunătăţirii, prin asigurarea calităţii şi autoevaluare.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ NOTARE JUDECĂŢI ŞI DOVEZI
3 2 1
Total note 8 2 0
10 10 10
politică clară privind autoevaluarea este comunicată tuturor factorilor interesaţi pertinenţi şi este înţeleasă de aceştia 3 Necesitatea realizării autoevaluării este comunicată întregului personal, în scopul înţelegerii importanţei acesteia în atingerea obiectivelor propuse. Autoevaluarea se realizează la nivel personal, de catedre, compartimente, şcoală şi este urmată de întocmirea planului de îmbunătăţire.

 • PDI, PAS
 • procese verbale ale CEAC, comisiilor metodice, Consiliului Profesoral, Consiliului de Administraţie,
 • avizier cu tema Asigurarea calităţii în IPT.
 • rapoarte de autoevaluare
 • planuri de imbunatatire
 • fişe anuale de autoevaluare şi evaluare
 • fişe de de autoevaluare şi evaluare în vederea acordării salarilui de merit
managementul este în mod activ angajat şi implicat în procesul de autoevaluare 3 Echipa managerială participă direct şi activ la procesul de autoevaluare acordând consultanţă, materiale ajutătoare, exemple de bune practici, atunci când este necesar.

 • unul dintre directorii adjuncţi este coordonatorul CEAC- decizia de numire a CEAC,
 • cel de-al doilea director adjunct au răspuns de monitorizarea activităţilor de îmbunătăţire- planuri de îmbunătăţire.
 • procese-verbale ale şedinţelor de catedră, ale consiliilor profesorale
toate aspectele referitoare la organizaţie sunt supuse procesului de autoevaluare 3 Procesul de autoevaluare vizează toate compartimentele şcolii.

 • procese verbale ale CEAC, Consiliului Profesoral şi ale Consiliului de Administraţie,
 • rapoarte de monitorizare internă ale comosiilor metodice.
 • Raport anual de analiză a activităţii şcolii
procesul de autoevaluare este sistematic, efectuat anual împreună cu întreg personalul competent şi ia în considerare opiniile exprimate de toţi factorii interesaţi interni şi externi 3 Din anul şcolar 2006- 2007, autoevaluarea s-a realizat sistematic, la fiecare termen prevăzut de metodologie întocmindu-se rapoarte de monitorizare internă şi raport anual de autoevaluare. Au fost luate în considerare opiniile exprimate de toţi factorii interesaţ. Rapoartele de monitorizare internă sunt realizate pe baza rapoartelor de monitorizare ale comisiilor metodice.

 • rapoarte de monitorizare internă la nivelul comisiilor metodice şi al şcolii
 • raport de autoevaluare pentru anul şcolar 2007- 2008
pentru monitorizarea eficacităţii programelor de învăţare şi a altor servicii oferite de furnizor sunt folosite măsuri pertinente, indicatori de performanţă şi standarde de referinţă externe (benchmark-uri) 3 Monitorizarea eficacităţii programelor de învăţare şi a altor servicii se realizează pe baza descriptorilor de performanţă ai principiilor calităţii din Manualul de asigurare a calităţii şi prin comparaţie cu rezultatele obţinute de unităţi de învăţământ similare.

 • rapoartele de monitorizare,
 • raportul de autoevaluare,
 • raportul de activitate anual al instituţiei.
sistemul de calitate dispune de un mecanism de colectare regulată a feedback-ului din partea elevilor şi a altor factori interesaţi interni şi externi 3 Sistemul de calitate din şcoală colectează periodic feed-back de la elevi şi factori interni şi externi. Există procedură pentru colectarea feed-back-ului.

 • Chestionare de feed-back aplicate elevilor
 • Chestionare aplicate cadrelor didactice, agenţilor economici
 • Procese verbale ale şedinţelor cu părinţii, Consiliul Elevilor
performanţa este analizată pe baza indicatorilor cheie de performanţă interni şi externi, a ţintelor stabilite şi tendinţelor existente, este judecată în mod constructiv, ducând la stabilirea unor ţinte de îmbunătăţire 2 Performanţa este analizată pe baza descriptorilor de performanţă ai principiilor de calitate, prin comparaţie cu performanţelor altor unităţi de învăţământ similare. În urma analizei, sunt stabilite ţinte si planuri de imbunatatire.

 • rapoarte de monitorizare internă,
 • planuri de îmbunătăţire,
 • rapoarte de activitate anuale,
 • raport anual de autoevaluare
 • rezultatetele elevilor la concursuri scolare, simulari si examene, fisele de observare
autoevaluarea riguroasă are drept rezultat identificarea priorităţilor, stabilirea unor ţinte ambiţioase de îmbunătăţire şi de planificare a acţiunii 3 Scopul autoevaluării este de a identifica priorităţile şi de a stabili ţintele pentru îmbunătăţirea activităţii şi planificarea unor acţiuni ulterioare. În urma procesului de monitorizare internă a calităţii, au fost stabilite acţiuni concrete destinate îmbunătăţirii procesului de predare- învăţare.

 • rapoarte de monitorizare internă
 • planuri de îmbunătăţire
 • raport de autoevaluare
 • chestionare aplicate elevilor şi profesorilor
există stabilite proceduri pentru evaluarea externă şi validarea judecăţilor formulate în timpul procesului de autoevaluare şi a dovezilor aferente 2 Există metodologii care prezintă modul în care trebuie să se desfăşoare evaluarea externă, în scopul validării raportului de autoevaluare.

 • manualul de inspecţie
 • raportul de inspecţie.
raportul de autoevaluare este aprobat şi avizat de management 3 Raportul de autoevaluare este aprobat şi avizat de echipa managerială după analizarea lui.

PRINCIPIUL CALITĂŢII 8 –Îmbunătăţire

Procesul de autoevaluare a organizaţiei duce la planificarea îmbunătăţirii; îmbunătăţirile sunt implementate şi monitorizate.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ NOTARE JUDECĂŢI ŞI DOVEZI
3 2 1
Total note 6 5 1
12 12 12
8.1 există stabilite proceduri pentru analizarea punctelor slabe şi pentru realizarea unor îmbunătăţiri 3 Periodic se realizează analiza calităţii învăţământului şi se stabilesc măsuri de îmbunătăţire.

 • Procese verbale ale sedintele comisiilor metodice, ale Consiliului de administraţie, ale Consiliului profesoral
 • Rapoarte de monitorizare internă
 • Planuri de imbunatatire
 • Raportul anual sau semestrial .privind starea şi calitatea învăţământului în unitatea şcolară
 • Raport anual de autoevaluare

Doar pentru o mică parte dintre elevi există planuri individuale de dezvoltare.

 • Portofoliile elevilor- planuri individuale de dezvoltare

O parte dintre profesori, pe baza feed-back-ului de la elevi, au stabilit măsuri personale de îmbunătăţire a activităţii. Dovezi:

 • Portofoliile profesorilor- chestionare de feed-back ale elevilor, interpretarea acestora, plan de măsuri.
8.2 planurile de îmbunătăţire se adresează tuturor punctelor slabe identificate, inclusiv acelora a căror îmbunătăţire nu s-a realizat în ciclul anterior 1 Planurile de imbunatatire au vizat punctele slabe prioritare. Planurile de îmbunătăţire nu se adresează tuturor punctelor slabe identificate, ci numai unora dintre ele, care au fost alese în urma analizei în cadrul CEAC.

 • planuri de îmbunătăţire.
8.3 domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătăţite reprezintă un răspuns adecvat la punctele tari şi slabe ale furnizorului de EFP 2 Punctele slabe ce au fost incluse în planurile de îmbunătăţire au fost selectate din rapoartele de monitorizare internă realizate de comisiile metodice. Acestea au fost analizate de CEAC şi au fost stabilite punctele slabe prioritare. Se aleg pentru a fi îmbunătăţite punctele slabe din domeniile prioritare de activitate ale şcolii

 • rapoarte de monitorizare internă ale comisiilor metodice
 • rapoarte de monitorizare internă ale şcolii
 • analiza SWOT
 • planuri de îmbunătăţire
 • proces verbal al CEAC.
8.4 planurile de îmbunătăţire definesc în mod clar ţintele, priorităţile, sarcinile, responsabilităţile şi termenele; criteriile de succes sunt specifice, măsurabile şi posibil de atins 2 Planurile de îmbunătăţire stabilesc ţintele, priorităţile, responsabilităţile şi termenele. Sunt propuse acele acţiuni ale căror rezultate pot fi atinse şi ale căror rezultate sunt măsurabile.

 • Planuri de îmbunătăţire
 • PAS
 • Planuri manageriale
8.5 planurile de îmbunătăţire stabilesc în mod adecvat costurile şi resursele 3 Fiecare plan de îmbunătăţire prevede costurile şi resursele implicate în realizarea lui.

 • Planuri de îmbunătăţire
8.6 implementarea planurilor de acţiune, a îmbunătăţirilor şi a măsurilor corective este monitorizată şi evaluată şi sunt aduse modificări în conformitate cu rezultatele monitorizării şi evaluării 2 Responsabili desemnaţi pentru realizarea şi monitorizarea activităţilor de îmbunătăţire şi-au îndeplinit sarcinile.

 • planuri de îmbunătăţire
 • plan operaţional al CEAC
8.7 performanţa îmbunătăţită a organizaţiei este monitorizată şi analizată şi este folosită ca punct de reper pentru programe de învăţare şi activităţi de dezvoltare viitoare 3 In mare parte, performantele imbunatatite sunt punctul de plecare activitatile viitoare prevăzute în PDI, actiuni planificate anual/semestrial de comisiile metodice etc.

 • PDI, PAS
 • Planuri de acţiune ale comisiilor metodice
 • Planuri de îmbunătăţire
8.8 întreg personalul este implicat în sistemele şi modalităţile de îmbunătăţire continuă a calităţii 3 Majoritatea membrilor personalului este implicată efectiv si direct in imbunatatirea continua a calitatii.

 • procese verbale ale comisiilor metodice, ale CEAC
 • portofoliile profesorilor
8.9 toţi membrii personalului şi toţi factorii interesaţi primesc informaţii şi feedback în legătură cu rezultatele procesului de autoevaluare şi cu planul de îmbunătăţire 3 În urma efectuării raportului de autoevaluare şi a planului de îmbunătăţire, toţi factorii implicaţi primesc informaţii şi feed-back în legătură cu activităţile desfăşurate. Dovezi:

 • procese verbale ale sedintelor comisiilor metodice, ale Consiliului profesoral, ale CEAC
 • raport de autoevaluare
 • planuri de îmbunătăţire
8.10 tendinţele în timp privind performanţa demonstrează o îmbunătăţire continuă sau menţinerea unor standarde foarte înalte 2 Tendinţa generală este de îmbunătăţire a performanţei. Dovezi:

 • Datele statistice ale absolvirii elevilor
 • Statistica traseului absolvenţilor
 • Cereri ale angenţilor economici pentru angajarea absolvenţilor
 • Rezultate la concursuri şi olimpiade
 • Imbunătăţirea sistemului de asigurare a calităţii
 • Diversificarea procedurilor
8.11 acţiunile de îmbunătăţire specificate de organisme externe sunt prezentate personalului în cauză şi sunt puse în aplicare măsuri corective 3 Concluziile vizitelor de evaluare externă, ale inspecţiilor sunt prezentate personalului, stabilindu-se şi măsurile corective pentru îmbunătăţirea activităţii.

 • Procese verbale ale Consiliilor Profesorale, ale Consiliului de Administraţie, ale comisiilor metodice
 • rapoarte de inspecţie
 • raportul vizitei de evaluare în vederea acreditării ARACIP
8.12 inspecţia externă independentă evaluează şi raportează în legătură cu nivelul de calitate atins de furnizorul de EFP; de asemenea, evaluează fidelitatea şi impactul procesului de autoevaluare şi îmbunătăţire 2 Au fost realizate inspecţii externe tematice de către ARACIP, Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti Spiru Haret, ISMB şi IS6

 • Procese verbale de inspecţie
 • Raport întocmite după inspecţia Fundaţiei Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti Spiru Haret
 • Raportul vizitei de evaluare în vederea acreditării ARACIP